Basisonderwijs

Het basisonderwijs in Zuid-Afrika duurt 7 jaar. Leerlingen van 6 tot 13 jaar doorlopen 2 fases:

 • onderbouw basisonderwijs (grade 0-3);
 • bovenbouw basisonderwijs (grade 4-6).

Onderbouw basisonderwijs

De onderbouw van het basisonderwijs (foundation phase) duurt 4 jaar. Leerlingen beginnen met grade 0, dat ook Reception year of grade R wordt genoemd, en eindigen met grade 3. De onderbouw is gericht op basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Vanaf grade 3 zijn leerlingen verplicht om naast hun onderwijstaal  een 2e taal te volgen. Ze kunnen alle 11 officiële talen volgen als home language (moedertaal), first additional language (1e extra taal) en second additional language (2e extra taal). Deze termen geven de verschillende niveaus aan.

Bovenbouw basisonderwijs

De bovenbouw van het basisonderwijs (intermediate phase) duurt 3 jaar. Leerlingen volgen het onderwijs in het Engels of Afrikaans. De bovenbouw richt zich meer op lees- en spreekvaardigheid van de moedertaal en de 2e taal. Ook volgen scholieren de vakken wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, algemene natuurwetenschappen en handvaardigheid.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs bestaat uit 2 fases:

 • de onderbouw voortgezet onderwijs (grade 7-9);
 • de bovenbouw voortgezet onderwijs (grade 10-12).

Onderbouw voortgezet onderwijs

De onderbouw van het voortgezet onderwijs (senior phase) duurt 3 jaar. De leerplicht stopt aan het einde hiervan. Het basisonderwijs + de onderbouw van het voortgezet onderwijs worden samen General Education and Training (GET) genoemd.

Bovenbouw voortgezet onderwijs  

De bovenbouw van het voortgezet onderwijs (Further Education and Training) , FET) duurt 3 jaar. Leerlingen van 16 tot 19 jaar kiezen voor 1 van de volgende 2 richtingen:

Algemeen vormend voortgezet onderwijs

Het algemeen vormend voortgezet onderwijs kunnen leerlingen volgen aan openbare scholen of privéscholen. Het bereidt ze voor op hoger onderwijs.

 • Duur: 3 jaar
 • Inhoud: 7 vakken. Leerlingen volgen 4 verplichte vakken (2 talen, wiskunde en life orientation) en 3 keuzevakken. Ze kiezen hun vakken uit een lijst van nationally approved subjects (nationaal goedgekeurde vakken).  Het vak life orientation is een verplicht vak, maar het telt niet mee voor de score.
 • Diploma: National Senior Certificate (NSC).

National Senior Certificate (NSC)

Leerlingen kunnen het National Senior Certificate (NSC) op 3 verschillende niveaus behalen, namelijk:

 • NSC met toelating tot Higher Certificate-opleidingen;
 • NSC met toelating tot (National) Diploma-opleidingen;
 • NSC met toelating tot bacheloropleidingen.

NSC met toelating tot Higher Certificate-opleidingen

Voor toelating tot Higher Certificate-opleidingen moeten leerlingen voor de NSC-examens ten minste een score van 30% behalen in de onderwijstaal van de instelling waar de leerling hoger onderwijs wil volgen.

NSC met toelating tot (National) Diploma-opleidingen

Om te slagen voor het National Senior Certificate (NSC) met toelating tot de (National) Diploma-opleidingen moeten leerlingen de volgende scores behalen:

 • een score van minimaal 30% in de onderwijstaal van de instelling waar de leerling hoger onderwijs wil volgen; en
 • een score van minimaal 40% in 4 andere vakken uit de nationally approved subjects.  

NSC met toelating tot bacheloropleidingen

Om te slagen voor het National Senior Certificate (NSC) met toelating tot de bacheloropleidingen moeten leerlingen de volgende scores behalen:

 • een score van minimaal 30% in de onderwijstaal van de instelling waar de leerling hoger onderwijs wil volgen; en
 • een score van minimaal 50% in 4 andere vakken uit de nationally approved subjects. 

Met deze scores krijgt de gediplomeerde de vermelding op het NSC de vermelding dat er is voldaan aan minimale eisen voor toelating tot de bacheloropleidingen.

Het National Senior Certificate waarop staat dat voldaan is aan de minimale eisen voor toelating tot bacheloropleidingen, is qua niveau vergelijkbaar met een havodiploma.

IEB-examens

De Independent Examinations Board (IEB) neemt vooral examens af voor privéscholen in Zuid-Afrika. Het curriculum is meer academisch van aard dan het curriculum van openbare middelbare scholen. De examens van zowel de IEB als die van de openbare scholen leiden tot hetzelfde diploma, het National Senior Certificate

Het National Senior Certificate, behaald na afronding van de IEB-examens, waarop staat dat voldaan is aan de minimale eisen voor toelating tot bacheloropleidingen, is qua niveau vergelijkbaar met ruim een havodiploma.

Beroepsgericht voortgezet onderwijs

Naast algemeen vormend voortgezet onderwijs kunnen leerlingen in de bovenbouw kiezen voor beroepsgericht voortgezet onderwijs. Dit valt ook onder Further Education and Training (FET). Leerlingen volgen het beroepsgericht voortgezet onderwijs aan technical colleges, community colleges en private colleges. Ze kunnen onder andere het National Certificate behalen.