‘Wij willen bijdragen aan een wereld waarin iedereen meedoet’

In de zomer van 2019 werden flinke wijzigingen in ons takenpakket aangekondigd. Roerige tijden braken aan en daar kwam dit jaar de coronacrisis nog bovenop.

Directeur-bestuurder Freddy Weima maakt de stand van zaken op.
Geschreven door Nuffic

“Het was een taai jaar”, constateerde Freddy Weima eind 2019. Er kwam veel op Nuffic af en onzekerheid overheerste. 2020 moest duidelijkheid verschaffen over wat er precies zou gaan veranderen.

Die duidelijkheid is er nu. Hoe hebben de veranderingen voor Nuffic uitgepakt?

“Het zijn grote veranderingen met grote gevolgen voor de organisatie. Begin september werd bekend dat de dienstverlening voor het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo aan Nuffic is gegund. Het contract van deze aanbesteding gaat per 2021 in. We kunnen deze activiteiten dus continueren en verder ontwikkelen. Daarvoor willen we een aantal nieuwe partnerschappen aangaan met organisaties als Kennisnet, Kennisland en ECHO, het Expertisecentrum Diversiteitsbeleid.

Vanaf volgend jaar zal Nuffic niet alleen voor het primair, voortgezet en hoger onderwijs het programma Erasmus+ uitvoeren, maar ook voor het mbo en de volwasseneneducatie, zo heeft OCW besloten. Die werkzaamheden zijn nu bij CINOP ondergebracht. Ik waardeer het zeer dat die overdracht in goede samenwerking verloopt.

Een andere verandering is dat in de toekomst een aantal taken, zoals diplomawaardering, onderzoeksactiviteiten en informatievoorziening voor studenten in de wet wordt vastgelegd. Daarmee kunnen we deze dienstverlening op de lange termijn garanderen. Dat zijn positieve ontwikkelingen. De keerzijde van de medaille is dat er bij Nuffic ook taken verdwijnen.”

Welke taken zal Nuffic niet meer uitvoeren?

“We moeten afscheid nemen van het Neso (Netherlands Education Support Offices, red.) netwerk. Onze kantoren in het buitenland sluiten vanaf 2021. Eerst in Turkije, Rusland, Brazilië, Mexico en China. Andere landen volgen erna. Het is een politiek besluit dat we respecteren. Uiteraard vinden we het jammer en hopen we dat in een aantal landen de onderwijssamenwerking op een andere manier gecontinueerd kan worden. Bijvoorbeeld door het plan van het ministerie van OCW om onderwijs- en wetenschapsattaches aan te stellen, we hopen daar snel meer over te horen.

Nuffic heeft zelf ook kantoren en vestigingen in het buitenland geopend als onderdeel van onze Global developmentprogramma’s die wij voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en de EU uitvoeren. Deze kantoren ondersteunen beurzenprogramma’s en projecten die in die landen plaatsvinden. Voor een aantal Neso-landen liggen op dat vlak mogelijkheden en die gaan we de komende tijd onderzoeken.

Ook de financiering van het Holland Alumni Netwerk eindigt na 2021. We hopen dat er een doorstart mogelijk is want het zou zonde zijn als dat netwerk verloren gaat.”

Wat betekent dit voor Nuffic?

“Een forse reorganisatie omdat er taken verdwijnen en er activiteiten bijkomen. Per januari 2021 staat er een nieuwe organisatie waarin we zo veel mogelijk medewerkers een plek willen geven. Dat proces is spannend en intensief en vereist veel zorgvuldigheid want onze mensen zijn ons grootste kapitaal. Ze hebben veel kennis van zaken en onze partners, zoals scholen, instellingen en ministeries, waarderen dat. Dat zien we ook terug in ons Klantonderzoek.

Hoe kijk je terug op deze turbulente tijd?

“Het was al een heel spannend jaar, met veel onzekerheid, en toen brak de coronacrisis uit. Vanaf maart is iedereen thuis gaan werken en sindsdien zien we elkaar mondjesmaat. Er kwamen hele nieuwe vragen op. Blijft mijn studiebeurs behouden? Krijg ik nog een verblijfsvergunning? Dat gaat door zolang de crisis duurt. Maar per saldo zie ik een mooie toekomst voor Nuffic. Ook in deze coronatijd hebben onze mensen geweldig werk verzet. Bovendien hebben we een goede strategie vastgesteld voor de komende vijf jaar waarin we veel vertrouwen hebben.”

Wat zijn de speerpunten voor de komende jaren?

“We willen bijdragen aan een wereld waarin iedereen meedoet. Dat betekent voor Nederland dat we willen dat alle leerlingen en studenten internationale competenties kunnen opdoen. Ze hebben die kennis en kunde nodig in de samenleving en op de arbeidsmarkt van de toekomst. Dat draagt ook bij aan eerlijke en gelijke kansen.

De internationale betrekkingen zijn veel turbulenter dan een aantal jaren geleden. Tegelijkertijd laat de coronacrisis weer zien dat de wereld intensief verbonden is. Samenwerking op het gebied van onderwijs en wetenschap wordt daardoor alleen maar belangrijker. Met onze programma’s, bijvoorbeeld op het gebied van Global development willen wij daaraan bijdragen en meer studenten een kans geven.

We gaan ons verder ontwikkelen als kenniscentrum en bijvoorbeeld onderzoek doen naar trends als de toenemende digitalisering. Wat betekent dat voor internationalisering?

Net zo belangrijk is het dat we ons verder ontwikkelen als dienstverlener. Voor elke onderwijssector heeft die dienstverlening weer een andere betekenis. In samenspraak met onze opdrachtgevers, de scholen en de instellingen bepalen we de prioriteiten.”

Hoe wil Nuffic dat bereiken?

“Nuffic moet zich voortdurend kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Daar gaat onze strategie, die net klaar was toen de coronacrisis uitbrak, ook over. Die boodschap werd dus dubbel onderstreept en we konden meteen testen of we daartoe in staat zijn. Dat is gelukt, dankzij de enorme inzet van de collega’s.

Belangrijk is ook dat wij als de verbindende partij, de linking pin, fungeren tussen opdrachtgevers, het onderwijsveld en kennisinstellingen in binnen- en buitenland. De samenhang tussen onderwijssectoren vinden we essentieel. Omdat Nuffic voor het hele onderwijs werkt, kunnen we met onze activiteiten en netwerken die verbinding tot stand brengen. Op die manier kan er bijvoorbeeld een doorlopende leerlijn ontstaan waardoor internationale competenties sterker worden ontwikkeld. Ander voorbeeld is dat Nuffic in het voortgezet onderwijs veel ervaring heeft opgedaan met tweetalig onderwijs. Van die kennis kan het mbo en het hoger onderwijs weer profiteren.”

Nuffic moet zich voortdurend kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Daar gaat onze strategie ook over.

Waar wil je over vijf jaar staan?

“Ik hoop dat we er dan in geslaagd zijn om meer leerlingen en studenten te laten profiteren van een internationale ervaring. Dat we meer vmbo-scholen bereiken en nog actiever zijn in het mbo, maar niet van minder betekenis zijn voor het hoger onderwijs, want ook daar profiteert de ene student momenteel meer van internationalisering dan de andere.

Ook willen we blijven bijdragen aan vreedzame internationale betrekkingen. Samen met onze zusterorganisaties als DAAD en British Council voeren we in opdracht van de EU projecten uit zoals HOPES dat zich richt op Syrische vluchtelingen. We zien meer mogelijkheden op dat gebied. Zo zijn we nauw betrokken bij de samenwerking tussen de Europese en Afrikaanse Unie.

Internationalisering is geen doel op zich, maar een middel om een aantal hogere doelen te bereiken. Daar staat Nuffic voor.”

Foto's: Alex Schröder