Met onze nationale en internationale partners, en in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie, bouwen we mee aan een vreedzame en welvarende wereld, voor iedereen. Dit doen we al ruim 70 jaar. En ook in de toekomst blijven we ons hiervoor inzetten.

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws over internationalisering van het onderwijs? Meld je aan voor onze nieuwsbrieven.

Onze ambitie

Onze ambitie is dat alle leerlingen en studenten internationale competenties kunnen opdoen, in het buitenland of in eigen land. Zo zijn ze voorbereid op de samenleving en de arbeidsmarkt van de toekomst en zijn ze klaar om de mondiale uitdagingen van deze tijd te lijf te gaan.

Want voor internationale vraagstukken zijn internationale oplossingen nodig. Economische, politieke of sociale spanningen stoppen niet bij de landsgrenzen. De veranderingen in de wereld als gevolg van globalisering, maar ook van digitalisering, vragen grote veranderingen in het onderwijs.

Maak kennis met Nuffic

Nuffic factsheet (110,40 kB) (Nederlands, pdf)

Nuffic factsheet (109,88 kB) (English, pdf)

Onze strategie tot 2025

Midden in deze sterk veranderende internationale en nationale omgeving helpen wij scholen en onderwijsinstellingen bij het vormgeven van internationalisering en internationale samenwerking. Hieronder lees je waarop we ons de komende vijf jaar focussen.

Linking pin

We zijn een brug tussen onze opdrachtgevers, het onderwijsveld en kennisinstellingen in binnen- en buitenland. We ondersteunen scholen en onderwijsinstellingen bij hun internationaliseringsactiviteiten en we verbinden ze daarbij onderling en over grenzen heen.

Ook de samenhang tussen de onderwijssectoren is essentieel. Want de schoolkinderen van nu zijn de kappers, managers en artsen van de toekomst. Wij vergroten die samenhang door met onze activiteiten, onze kennis en onze netwerken onderwijssectoren met elkaar te verbinden. Juist die verbinding versterkt de internationale samenwerking, internationale uitwisseling en internationale competentieontwikkeling.

Uitvoering en beleid

We zijn als uitvoerende organisatie verantwoordelijk voor grote subsidieprogramma’s zoals het Orange Knowledge Programme en Erasmus+. En als kennisorganisatie met zicht op de praktijk dragen we bij aan het internationaliseringsbeleid. Bijvoorbeeld door data over internationale mobiliteit en onderwijssystemen inzichtelijk te maken.

Breed bereik

We zijn een flexibele, klantgerichte organisatie met een breed bereik: van primair tot hoger onderwijs. In Nederland, Europa en wereldwijd. We staan klaar om nieuwe opdrachten aan te pakken en benutten kansen om ons portfolio te versterken.

Voor de komende jaren leggen we in de verschillende sectoren de volgende accenten.

Primair en voortgezet onderwijs:

We dragen bij aan competentieontwikkeling van leerlingen, zoals taalvaardigheid of internationale oriëntatie. Bijvoorbeeld via netwerken en platforms zoals tweetalig onderwijs en eTwinning.

In 2025 hebben we specifiek aanbod ontwikkeld voor vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs en speciaal onderwijs. Daarbij bereiken we meer scholen, met een grotere geografische spreiding.

Middelbaar beroepsonderwijs:

We helpen scholen om hun internationaliseringsactiviteiten uit te breiden, de kwaliteit ervan te verbeteren en internationalisering in hun beleid te verankeren. Dit doen we door instrumenten te ontwikkelen, zoals een toolkit voor docentenmobiliteit, door kennis te delen en door scholen van elkaar te laten leren. We beperken ons daarbij niet tot niveau 4.

Met onze steun aan de scholen doet in 2025 minstens 10% van de mbo-studenten buitenlandervaring op. Ook ondersteunen we meer mbo-scholen in hun ambitie om meer internationaal samen te werken.

Hoger onderwijs:

We zetten het hoger onderwijs in de volle breedte in het buitenland op de kaart. In het hoger beroepsonderwijs komen hier onder meer thematische living labs uit voort, waarin instellingen samenwerken met bedrijven en overheden.

Daarnaast adviseren we over buitenlandse diploma’s en maken we feiten en cijfers inzichtelijk. En we dragen bij aan het opzetten van een strategie om talent uit het buitenland aan te trekken voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Hierbij richten we ons in het bijzonder op wetenschappelijk talent.

In 2025 gaan er meer studenten dan nu voor studie of stage naar het buitenland, en is deze groep ook diverser. Ook helpen we meer universiteiten en hogescholen om deel te nemen aan capaciteitsontwikkelingsprojecten wereldwijd.

Onderwijsbreed:

Onze onderwijsbrede aanpak is ook gericht op 'een leven lang ontwikkelen'. Voor mensen die nu al op de arbeidsmarkt actief zijn, wordt het steeds belangrijker om internationale competenties te ontwikkelen. In 2025 dragen we hier aantoonbaar aan bij op basis van in kaart gebrachte wensen en behoeften.

Partnerschappen

We versterken bestaande partnerschappen met scholen, instellingen, maatschappelijke organisaties en overheden, en starten nieuwe. Dit vergroot de kans dat iedereen van internationale samenwerking profiteert.

Wendbaarheid

Mensen maken Nuffic. Om onze ambities waar te maken, moet onze organisatie zich verder ontwikkelen. Dat doen we met een hrm-visie gericht op talent en inclusiviteit. En om blijvend te voldoen aan de vraag van onze partners en opdrachtgevers, maken we onze organisatie wendbaarder.

Die wendbaarheid betekent onder meer dat we deze strategie regelmatig tegen het licht houden, bijvoorbeeld bij een nieuw regeerakkoord. Of in tijden van corona, waarin we onze dienstverlening aanpassen aan de veranderingen.

Een middel

Internationalisering is een middel, geen doel. We vinden het belangrijk dat internationalisering en internationale samenwerking zijn ingebed in de bredere doelstellingen van het onderwijs, de maatschappij en de overheid. Juist dán heeft internationalisering impact en helpt het om de grote vraagstukken van onze tijd aan te pakken.

Maatschappelijke impact

Onze ambitie sluit naadloos aan op de kerngedachte van de 2030 Global Agenda for Sustainable Development van de United Nations: Leaving no one behind. Vanuit deze gedachte werken we samen met onze partners, netwerken en activiteiten aan de grote uitdagingen van deze tijd. We zijn ervan overtuigd dat internationalisering van het onderwijs hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

Dit doen we door onze kennis en ervaring hierover uit te bouwen, te vertalen in ons werk en te delen met onze partners. Hierbij richten we ons op thema’s die aan internationalisering raken, zoals duurzaamheid, diversiteit en inclusie en gelijkheid in partnerschappen.

Wil je weten hóe we dit doen? Lees meer in ons jaarverslag.

Werkzaamheden in het buitenland

Nuffic heeft 3 regionale kantoren en 4 projectkantoren waar capaciteitsopbouw programma's, studiebeurzen en onderwijsprojecten worden opgezet en beheerd. Deze kantoren worden gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de EU en andere financiers.

Onze regionale kantoren zijn gevestigd in Zuid-Afrika, Indonesië en Jordanië. Onze projectkantoren zijn gevestigd in Benin, Ethiopië en Libanon.

Zie ook ons interactieve factsheet (Engelstalig, pdf).

ISO-certificering

Onze organisatie is ISO-gecertificeerd.

Jaarverslagen

Meer over