Wat betekent de vrijwillige ouderbijdrage voor internationalisering?

Vanaf augustus moeten alle leerlingen aan extra activiteiten kunnen meedoen. Ook als hun ouders niet meebetalen. Wat is de impact van deze nieuwe wetgeving op internationalisering? We delen de hoofdlijnen en een aantal tips.
Geschreven door Nuffic
lachende leerlingen op de middelbare school

Per 1 augustus 2021 gaat de nieuwe wet voor de vrijwillige ouderbijdrage in. De wet regelt dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die door school worden georganiseerd. Dat geldt ook voor leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Wat zijn de gevolgen voor internationalisering en profielen als tweetalig onderwijs of Global Citizen School? En op welke manier kun je hiermee omgaan op school?

Informatieplicht

De nieuwe wet verplicht scholen om ouders en verzorgers te informeren over het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. Scholen moeten dit per 1 augustus 2021 expliciet noemen in de schoolgids. Kern van de boodschap is dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Denk hierbij aan schoolreizen, maar ook langdurige activiteiten zoals tweetalig onderwijs en aanvullende Spaanse lessen.

Op de site van de Rijksoverheid staat alle informatie over de nieuwe wetgeving, inclusief een brochure en overzicht met veel gestelde vragen.

Tweetalig onderwijs

Nuffic coördineert het netwerk tweetalig onderwijs waarbij ruim 130 scholen in het voorgezet onderwijs bij zijn aangesloten. Binnen het netwerk is door verschillende scholen zorg geuit over het invoeren van de vrijwillige ouderbijdrage. Hoewel alle scholen voorstander zijn dat elke leerling in Nederland tto moet kunnen volgen, hopen de scholen dat de regeling juist hiertoe leidt en niet tot het verschralen van het aanbod.

Om tto goed te kunnen aanbieden worden extra kosten gemaakt door scholen. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van extra trainingen voor tto-docenten, maar ook de kosten van bijvoorbeeld uitwisselingen. Het zou enorm spijtig zijn als scholen door te weinig inkomsten geen tto meer kunnen aanbieden of dat de kwaliteit van het tto op school daalt.

Vanuit Nuffic is er veel aandacht voor de regeling. Onno van Wilgenburg, teamleider Lanugage Education Support bij Nuffic: “We houden de ontwikkelingen in de gaten en besteden er binnen het tto-netwerk aandacht aan door samen met de tto-scholen te kijken hoe we scholen hiermee kunnen ondersteunen. Dat doen we in nauwe afstemming met het Profielenberaad.”

Inclusie

Nuffic hecht enorm belang aan gelijke kansen. Onze ambitie is dat alle scholieren en studenten internationale competenties kunnen ontwikkelen. We zien het als een verantwoordelijkheid van onszelf en van onderwijsinstellingen om scholieren en studenten verschillende vormen van internationalisering aan te bieden. Hierdoor kan iedereen profiteren van de mogelijkheden die internationalisering biedt. Ook degenen die minder kansen hebben om bijvoorbeeld naar het buitenland te gaan.

Hoe kan je als school meer aandacht besteden aan diversiteit en inclusie? Bekijk goede praktijkvoorbeelden en ontdek wat je zelf kunt doen.

Communicatietips vrijwillige ouderbijdrage

  • Informeer ouders en verzorgers ruim van tevoren over de internationaliseringsplannen van je school.
  • Leg duidelijk uit wat de meerwaarde en leeropbrengst voor leerlingen is en geef aan waaraan de ouderbijdrage wordt besteed. Een (oud)leerling kan ongetwijfeld pakkend verwoorden wat het hem/haar heeft gebracht. Tto-alumnus Quint Houwink formuleert het heel duidelijk in een interview dat wij recent met hem hielden.
  • Communiceer duidelijk dat wanneer er onvoldoende financiering is, de activiteit afgelast kan worden.

De VO-raad wil een handreiking met voorbeelden ontwikkelen over hoe scholen in de praktijk met de nieuwe regelgeving om kunnen gaan. Wil je een voorbeeld delen? Vul deze dan in het online formulier in.

Profielenberaad

Ook de 76 scholen die zijn aangesloten bij het Global Citizen Network zijn vertegenwoordigd in het Profielenberaad, een landelijk netwerk van 14 profielorganisaties waarin onder andere tto, Stichting Technasium en Stichting Zelfstandig Gymnasium onderdeel van uitmaken. Ieder profiel richt zich op een andere vorm van talentontwikkeling en de circa 650 vertegenwoordigde scholen werken samen en wisselen ervaringen en inzichten uit.