Wat is tweetalig primair onderwijs (tpo)?

Scholen in Nederland verschillen onderling in onderwijssysteem en grootte. De inrichting van het tweetalig primair onderwijs is daarom ook per school verschillend. De voorwaarden voor tweetalig primair onderwijs zijn:

  • Het Nederlands curriculum is leidend, het aanbod is dekkend voor de kerndoelen.
  • Het percentage lessen en activiteiten in de vreemde taal bedraagt 30 tot 50%.
  • Er is veel aandacht voor internationaliseringsactiviteiten.

Op de pagina leerplan tweetalig primair onderwijs lees je meer over de kwaliteitseisen voor tpo.

Lees ter inspiratie het magazine TPO HERE TO STAY. Dit magazine biedt een terugblik op de tpo-pilot, met bijdragen vanuit onder andere de deelnemende scholen, leerlingen en ouders. De doelstellingen, facts and figures en de meerwaarde van tpo komen uitgebreid aan bod. Or read the English summary.

Wetenschappelijk onderzoek

Van 2014 tot en met juli 2023 liep de pilot tweetalig primair onderwijs. 17 scholen werden door wetenschappelijk onderzoek gevolgd. Het onderzoek keek naar de manier waarop scholen tpo vormgeven en wat het effect daarvan is op de Engelse en Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen. Tpo-scholen werden in dit onderzoek vergeleken met vvto-scholen en scholen die Engels vanaf groep 7 geven.

Uit het onderzoek blijkt dat de tpo-scholen minstens even goed scoren op de Nederlandse taalvaardigheid en rekenen en dat hun Engelse taalvaardigheid beduidend hoger ligt. Deze onderzoeksresultaten hebben geleid tot een voortzetting van tweetalig primair onderwijs in Nederland.

Onderzoeksresultaten

In de eindrapportage kun je lezen wat de effecten zijn van 8 jaar tpo-onderwijs en wat de verschillen zijn tussen de deelnemende scholen. Daaronder vind je de tussenrapportages die dieper ingaan op de inrichting van het tpo-onderwijs en de taalontwikkeling van de leerlingen in groep 1, 3 en 5.

Eindrapportage

Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs - Eindmeting schooljaar 2021/2022 (1,71 MB)

Tussenrapportages

3e meting:

Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs - Vervolgmeting schooljaar 2018/2019 (1,39 MB)

2e meting:

Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs - Vervolgmeting schooljaar 2016/2017 (2,13 MB)

1e meting:

Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs - Startmeting schooljaar 2014/2015 (1,60 MB)

Evaluation pilot Bilingual Primary Education - Baseline assessment School year 2014/2015‌ (1,48 MB) (Engels)

Voorstudie pilot tpo

Voorafgaand aan de pilot tpo deed de Universiteit Utrecht onderzoek naar tweetalig basisonderwijs in het buitenland:

Voorstudie pilot primair tweetalig onderwijs‌ (715,15 kB)

Bekijk ook de opzet voor het onderzoek naar de Nederlandse tweetalige basisscholen:

Onderzoek tweetalig primair onderwijs - samenvatting: Vormgeving en effecten van de tpo-pilot‌ (151,77 kB)

Ander onderzoek naar tweetalig basisonderwijs

Meerjarige monitoring in de pilot tpo, eindverslag‌ (788,96 kB)

The intercultural communicative competence of young children in a bilingual education setting‌ (543,46 kB) (Engels)

Doeltaalgebruik stimuleren in groep 1 van het tweetalig primair onderwijs (702 kB)

Drietalige scholen/Trijetalige skoalle‌ (291,26 kB)

Belgische tweetalige scholen FR/EN

Achtergrond

De pilot tpo maakt deel uit van het Plan van Aanpak Engels van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Scholen krijgen hiermee de kans om in te spelen op de groeiende behoefte bij ouders om eerder en meer onderwijs in een andere taal te geven. In onze globaliserende samenleving is kennis van vreemde talen belangrijk.

In afwachting van de verruiming van de wet, waarbij een hoger percentage onderwijstijd in het Engels wordt toegestaan, mogen de pilotscholen in het schooljaar 2023-2024 tpo voortzetten.