Terug naar boven

Kwaliteitsstandaard

Scholen die lid zijn van het tto-netwerk kunnen een keurmerk behalen.

Het uitgangspunt voor certificering is de kwaliteitsstandaard tweetalig onderwijs (tto). Deze standaard waarborgt de kwaliteit en vormt de belangrijkste leidraad voor beginnende en gevorderde tto-scholen.

Belangrijkste punten van de kwaliteitsstandaard:

  • het gewenste taalniveau van leerling en docent;
  • de spreiding van het tto-curriculum over de zaakvakken, de exacte en creatieve vakken;
  • de gewenste onderwijstijd in het Engels;
  • de invulling van internationalisering binnen de tto-opleiding;
  • de gewenste didactische kwaliteiten van tto-docenten.

Vmbo

We hebben voor vmbo-scholen de Standaard voor t-vmbo‌ ontwikkeld, met bijbehorend keurmerk.

Havo/vwo

Wanneer je school voldoet aan de standaard voor de onderbouw krijg je het keurmerk tto-juniorschool. Voldoet je school ook aan de standaard voor de bovenbouw, dan krijg je tevens het keurmerk tto-seniorschool.

Kwaliteitsstandaard tweetalig onderwijs 2.0 (1,2 MB)

B2 or not B2: Taalvaardigheden en ERK-niveaus in tweetalig onderwijs‌ (1,16 MB)

3 pijlers

Tweetalig onderwijs rust op 3 pijlers:

1. Taalvaardigheid

Leerlingen spreken op een hoog niveau Engels. Ze kunnen de taal niet alleen hanteren in een klaslokaal, maar ook in verschillende internationale en/of interculturele settings en ongeacht het gespreksonderwerp. De CLIL-didactiek (Content and Language Integrated Learning) is een belangrijk instrument om dit te bereiken. Dit is de didactiek achter tweetalig onderwijs en behelst een communicatieve en taalbewuste aanpak.

2. Wereldburgerschap

Leerlingen ontwikkelen een open, brede blik op de wereld. Dit gebeurt door dagelijks een internationale setting te creëren op school. Maar ook door leerlingen de wereld in te sturen.

De school laat haar visie op wereldburgerschap zien en hoe zij deze vertaalt naar het programma.

3. Persoonsontwikkeling

Persoonsontwikkeling is grotendeels het doel van de eerste 2 pijlers. De leerling groeit als persoon. Leerlingen kunnen reflecteren, zijn betrokken, verantwoordelijk, creatief, ondernemend en weerbaar. Scholen worden uitgedaagd om te laten zien welke doelen zij stellen op dit gebied en hoe deze zichtbaar worden.

Visitatie

Als de visitatiecommissie vaststelt dat je school voldoet aan de standaard, ontvang je het keurmerk tto. De visitatiecommissie bestaat uit 4 mensen uit het tweetalig onderwijs:

  • Een voorzitter die meestal verbonden is aan een universiteit of hogeschool en een achtergrond heeft in talen.
  • Een rector/directeur van een andere tto-school.
  • Een van onze medewerkers, die de ambtelijke secretaris van de commissie is en het rapport schrijft.
  • Een tto-coördinator van een andere school die zelf binnenkort gevisiteerd wordt.

Kosten

De visitatiekosten bedragen € 3.740 exclusief BTW.
Het behaalde tto- certificaat is 5 jaar geldig.