Verblijfsvergunning

Een student uit een EU- of EER-land of Zwitserland heeft geen verblijfsvergunning nodig voor het verblijfsdoel studie (studievisum). Voor elke andere student moet je nagaan of een studievisum noodzakelijk is. Dit hangt o.a. af van de duur van het verblijf.

Verblijf 90 dagen of minder

Bij een verblijf van 90 dagen of minder is in bepaalde gevallen een Visum Kort Verblijf (VKV) nodig. Dit vraagt de student zelf aan bij de ambassade of consulaat in het herkomstland. Meer informatie over het VKV in het Engels vind je op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Verblijf langer dan 90 dagen

Voor studenten die langer dan 90 dagen blijven ben je als hogeronderwijsinstelling ‘erkend referent’. Dat betekent dat je namens de student het studievisum aanvraagt bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Zodra de IND de aanvraag goedkeurt, kan de student een Machtiging tot Voorlopig Verblijf-aanvraag (MVV) indienen. De MVV is onderdeel van het studievisum. De student vraagt de MVV zelf aan bij de ambassade of het consulaat in het land van herkomst. De MVV is het visum waarmee de student Nederland mag inreizen en is 3 maanden geldig. Het verblijfspasje voor de Verblijfsvergunning Regulier (VVR) wordt in Nederland uitgereikt. Dit is geldig voor de hele duur van de studie. Meer informatie over de MVV in het Engels vind je op de website van Buitenlandse Zaken.

Inschrijven bij de gemeente

Elke internationale student die 4 maanden of langer in Nederland blijft, moet zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Meer informatie over inschrijven bij de gemeente in het Engels vind je op Study in NL.

Legaliseren van documenten

Als je student documenten zoals geboorte- of huwelijksakten moet laten zien, bijvoorbeeld bij de inschrijving in de (BRP), dan moeten deze gelegaliseerd zijn. Dit moet de student regelen voor vertrek naar Nederland.

Meer informatie over het legaliseren van documenten in het Engels vind je op Study in NL.

Verzekeringen tijdens studie

Een aantal verzekeringen is handig of zelfs wettelijk verplicht om te hebben. Meer informatie over verzekeringen in het Engels vind je op de website Study in NL.

Werken tijdens de studie

Internationale studenten mogen een bijbaan naast hun studie hebben of als zelfstandige werken. Sommige studenten hebben hiervoor een werkvergunning nodig. Meer informatie over bijbanen in het Engels vind je op de website Study in NL.

Bekijk ook de factsheet Hoe neem ik een internationale student in dienst (Engels) (127,40 kB)

Stage als onderdeel Nederlandse opleiding

Als non-EU studenten een stage doen die onderdeel is van een Nederlandse opleiding hoef je als werkgever geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen. Er is ook geen wijziging in de studieverblijfsvergunning nodig. Wel is in de Wet arbeid vreemdelingen vastgelegd dat er een tripartiete overeenkomst getekend moet worden door de student, de stagewerkgever en de hogeronderwijsinstelling.

Dit moet omdat de universiteit of hogeschool erkend referent is en daarmee de studieverblijfsvergunning aanvraagt voor de niet-EU student. De erkend referent heeft bepaalde rechten en plichten, zoals het monitoren van de studievoortgang van de niet-EU student.

Samen met het hogeronderwijsveld en met de betrokken overheidsinstanties is een standaard format ontwikkeld, dat in lijn is met de wetgeving voor de verplichting van de tripartiete stageovereenkomst:

Standard internship agreement for non-EU/EEA-students‌ (120,12 kB)

Er moet altijd een (digitale) kopie van de stageovereenkomst aanwezig zijn bij de stagewerkgever en de hogeronderwijsinstelling.

Stagevergoeding

Een werkgever kan de stagiair een stagevergoeding geven. De werkgever beslist zelf of er een vergoeding wordt geboden en hoe hoog deze is. Meer informatie over de stagevergoeding in het Engels vind je op de website Study in NL.

Hoe je een internationale student in dienst neemt als stagiair staat overzichtelijk uitgelegd in deze toolkit (in het Engels).

Stage als onderdeel buitenlandse opleiding

Als je een stagiair met een nationaliteit van buiten de EU aanneemt, die een buitenlandse opleiding volgt, moet je de volgende wettelijke procedures volgen.

Verblijfsvergunning

Of de stagiair een verblijfsvergunning nodig heeft, hangt af van de nationaliteit en de verblijfsduur. We raden je aan de toolkit (in het Engels) te raadplegen waarin alle opties beschreven staan.

Tewerkstellingsvergunning

Een tewerkstellingsvergunning (TWV) wordt ook wel werkvergunning genoemd en is meestal nodig als een niet-EU burger een stage in Nederland wil lopen. Een tewerkstellingsvergunning (TWV) is nooit nodig als:

  • de stagiair afkomstig is uit de EU/EER/Zwitserland;
  • de stagiair meedoet aan een Europees actieprogramma, zoals Erasmus+.

De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV. Hierbij moet je aantonen dat de stagiair over voldoende financiële middelen beschikt. Dit is 50% van het minimumloon en mag bestaan uit:

  • eigen middelen van de internationale stagiair;
  • beurzen;
  • stagevergoeding.

Als je geen TWV voor je stagiair aanvraagt terwijl dit wel had gemoeten, riskeer je een boete. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleert of je de regels naleeft.

Stagevergoeding

Je bepaalt als werkgever zelf of je een stagevergoeding geeft en hoe hoog deze is. Hier gelden geen regels voor. Een stagevergoeding kan wel een manier zijn om aan te tonen dat de student over voldoende financiële middelen beschikt. Dit is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een verblijfs- en werkvergunning (zie hierboven).

Stageplan

Een stageplan wordt meestal opgesteld door de buitenlandse onderwijsinstelling en omschrijft de werkzaamheden en de leerdoelen. Als de buitenlandse onderwijsinstelling geen stageplan levert, stelt de werkgever zelf met de stagiair een stageplan op. Het UWV bepaalt, mede aan de hand van de opgestelde leerdoelen, of het niet om verkapte arbeid gaat.

BSN

Als de stagiair een stagevergoeding ontvangt moet hij een BSN hebben. Meer informatie over het aanvragen van een BSN in het Engels vind je op de website Study in NL.

Zorgverzekering tijdens stage

Als de stagevergoeding hoger is dan het minimumloon valt de stagiair waarschijnlijk onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en heeft de stagiair het recht en de plicht een Nederlandse basiszorgverzekering af te sluiten.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) toetst of iemand onder de Wlz valt. Als dit zo is, moet iemand een Nederlandse basiszorgverzekering afsluiten. De stagiair mag dan ook zorgtoeslag aanvragen.

Meer informatie over de Wlz vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Meer informatie over de zorgverzekering in het Engels vind je op de website Study in NL.

Ook raden wij aan studenten door te verwijzen naar de website van de Zorgverzekeringslijn. We hebben samen met de SVB informatievoorziening ontwikkeld over zorgverzekeringen, speciaal voor internationale studenten die hier studeren.

Als de stagiair een lagere of geen stagevergoeding ontvangt, loopt zijn eigen zorgverzekering in het land van herkomst gewoon door of kan een private zorgverzekering afgesloten worden.

Bekijk ook de toolkit (in het Engels).

Medezeggenschap en bestuursfuncties

Internationale studenten van buiten de EER hebben een verblijfsvergunning nodig om hier te kunnen studeren.

Sinds 1 januari 2020 hebben studenten met een geldige studieverblijfsvergunning geen werkvergunning (TWV) meer nodig om deel te nemen aan medezeggenschap. Dit geldt ook voor andere bestuursfuncties.

Bekijk voor meer informatie de Staatscourant, waarin de gewijzigde regelgeving wordt toegelicht.