‘Internationalisering voor iedereen’

De Raad van Toezicht van Nuffic verandert van samenstelling. Katja Mur, sinds 2016 lid van de vijfkoppige raad, vertrekt. Ze wordt opgevolgd door Peter Arnoldus.
SDG vlag bij Nuffic

In twaalf maanden tijd heeft de Raad van Toezicht van Nuffic een heel ander gezicht gekregen. Na de toetreding van Joyce Walstra en Ewout West in 2021, begon de raad 2022 met opnieuw een nieuw lid in zijn midden. Peter Arnoldus, in het dagelijks leven lid van de Raad voor de rechtspraak, neemt de plaats in van Katja Mur. Daarmee kunnen alleen voorzitter Bert van der Zwaan en Beatrice Boots zich nog tot de ‘oudgedienden’ rekenen. Katja gaat een zelfde functie bekleden bij het LUMC.

Katja trad in 2016 toe tot de RvT. Zij is bestuurslid van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en werkt sinds 1993 in het openbaar bestuur. Voordat ze begon bij AP, was ze directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt bij het Ministerie van VWS. Daarvoor werkte zij als programmadirecteur, afdelingshoofd en inspecteur bij diverse ministeries.

Vanuit die laatste functie kruisten haar wegen al eerder met die van Peter. Toen Katja begin jaren negentig namens de Inspectie Rijksfinanciën toezicht hield op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, leidde Peter daar het Bureau Begrotingscoördinatie. Later werd hij er Directeur Financieel-Economische Zaken. Na een periode bij KPMG keerde hij terug in Den Haag. Hij werkte voor Financiën en was oprichter en hoofd van de Rijksacademie voor Financiën en Economie.

Waarom heb je ja gezegd tegen deze functie?

Peter: “Omdat ik denk dat ik, met mijn kennis en ervaring vanuit publieke organisaties, van waarde kan zijn voor Nuffic. De Raad voor de Rechtspraak is een gecombineerde raad van bestuur en toezicht. Vanuit mijn rol houd ik toezicht op diverse rechtbanken, zelfstandige organisaties met soms wel 1.000 medewerkers. Er is bestuurlijk overleg, je adviseert besturen en adviseert bij te sturen als iets niet goed gaat. Deze achtergrond neem ik mee naar Nuffic. Ik wil een adviseur en klankbord zijn voor het bestuur, en daarnaast ook mezelf te verrijken.”

Peter Arnoldus

Peter vervolgt: “Tijdens mijn studie deed ik onderzoek naar politieke besluitvorming over financiën en op ministeries heb ik vaak financieel-economische functies gehad. Allocatievraagstukken vind ik erg interessant. Bij ministeries lag de focus vaak op beleid maken, bij KPMG leerde ik hoe je projecten van A naar B brengt. Ik hoop daarom bij Nuffic te kunnen bijdragen aan de vertaling van beleid naar uitvoering.”

Katja, hoe kijk jij terug op je tijd als RvT-lid?

Katja: “Nuffic was mijn eerste Raad van Toezicht-functie. Het leek me boeiend om bij een andere organisatie in de keuken te kijken. Bovendien spreekt internationalisering mij aan. Als kind heb ik een jaar in Nottingham gewoond. Zo’n achtergrond neem je de rest van je leven mee.”

“Nuffic zat vijf jaar geleden echt in een andere situatie dan nu. De organisatie was net samengegaan met het Europees Platform en die integratie vergde veel tijd en aandacht. Het was ook de tijd waarin internationalisering in het mbo nadrukkelijker op de agenda kwam te staan. Vanuit de RvT hebben we gehamerd op het belang van goede stuurinformatie en automatisering.”

Wat heeft de RvT de afgelopen jaren voor Nuffic betekend?

Katja: “Ik denk dat we sterk hebben bijgedragen aan de positionering van Nuffic naar buiten toe. In de politiek en maatschappij kwam internationalisering meer onder druk te staan. Daar hebben we intensief op gereflecteerd. Nuffic verstopte zich te veel. Ook hebben we het belang van Nuffic voor de BV Nederland duidelijker neergezet. Met beurzen, capaciteitsprogramma’s en andere initiatieven is Nuffic van grote waarde voor het bedrijfsleven. Dat mag je best met trots uitdragen.”

Peter, op LinkedIn typeer je jezelf als ‘verandermanager’. Hoe past die hands-on mentaliteit bij een toezichtfunctie, waar je toch meer afstand hebt?
Peter: “Bij de Raad voor de Rechtspraak heb ik goed het verschil geleerd tussen toezichthouden en besturen. Als toezichthouder zit je niet op de stoel van de bestuurder, maar houd je oog voor de hoofdlijnen. Dat ga ik ook doen bij Nuffic, maar daarin neem ik natuurlijk wel mijn eigen ervaringen mee in verandermanagement.”

Hoe kijk jij naar internationalisering?

Peter: “Internationalisering zit in mijn bloed. Bij Buitenlandse Zaken heb ik me beziggehouden met handelspolitiek en bij de Raad voor de Rechtspraak wisselen we kennis uit met andere landen. Ik wil me ervoor inzetten dat internationalisering voor iedereen waarde krijgt. Internationalisering is onvermijdelijk en cruciaal voor de ontwikkeling van de samenleving. Vroeger vond iedereen dat automatisch, maar daarin is een kanteling gekomen. De voordelen komen niet gelijkmatig terecht. Daarom is het belangrijk dat we ons blijven verdiepen in de dilemma’s en vol inzetten op inclusiviteit. Internationalisering moet iedereen kansen geven.”

Voor welke uitdagingen staat Nuffic?

Peter: “Ik zie er drie. Nuffic moet blijven meebewegen met de uitdagingen rond internationalisering. De organisatie moet toewerken naar stabiele financiering. En ik zou blijven streven naar inclusiviteit.”

Katja: “Nuffic moet de beweging maken van aanbod- naar vraaggestuurd. Digitalisering moet veel aandacht blijven krijgen om interessant te blijven voor stakeholders. Nuffic zal in de huid moeten kruipen van de mensen voor wie ze werkt: studenten, onderwijzers, financierders en de BV Nederland. Zorg dat je dienstverlening lekker fris en smart blijft. Keep it simple. En houd oog voor de toekomst. 70 jaar Nuffic is mooi. Maar als we er nog 70 jaar aan vast willen plakken, zul je je aanbod doorlopend moeten blijven vernieuwen. Nuffic, blijf jezelf vooral overtreffen!”

Raad van Toezicht
Nuffic kent een strikte scheiding van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen (intern) toezicht en directie. Dat zorgt er mede voor dat het samenspel tussen bestuur en toezichthouders effectief en efficiënt verloopt. De Raad van Toezicht bestaat uit: Bert van der Zwaan (voorzitter), Beatrice Boots, Ewout West, Joyce Walstra en Peter Arnoldus. Lees meer op deze pagina.