Terug naar boven

Wat is fraude?

Fraude kent veel verschijningsvormen. De essentie is steeds dezelfde: mensen of organisaties eigenen zich geld of vermogensbestanddelen toe waarop ze geen recht hebben en tasten daardoor de rechten van anderen aan.

Nuffic geeft jaarlijks in opdracht van donoren meer dan € 100 miljoen uit aan bijdragen voor mobiliteitsprogramma’s en institutionele samenwerkingsprogramma’s. De partijen die deze subsidies ontvangen moeten bij de uitvoering en verantwoording van de programma’s voldoen aan de in het contract en/of beschikking opgenomen subsidievoorwaarden.

Voorbeelden van fraude

Als externe partijen de subsidiegelden bewust onrechtmatig aanwenden, dan is sprake van fraude. Voorbeelden zijn:

  • het opvoeren van kosten die niet zijn gemaakt of niet declarabel zijn;
  • het besteden van gelden aan activiteiten die niet tot het project behoren;
  • het niet uitvoeren van projecten, maar wel verklaren dat deze zijn uitgevoerd.

Meld een vermoeden van fraude

Stap 1: Melding

Een vermoeden van externe fraude meld je schriftelijk bij ons meldpunt:

Nuffic

t.a.v. de directiesecretaris

Postbus 29777

2502 LT Den Haag

Voor het schriftelijk indienen van de melding gebruik je het meldingsformulier bij vermoeden van fraude.

Meldingsformulier bij vermoeden van fraude‌ (62,31 kB)

In het formulier geef je het volgende duidelijk aan:

  • een omschrijving van de vermoede fraude, nadere specificatie van contract, beschikking e.d.;
  • de naam van de persoon/personen/organisatie die is/zijn betrokken bij de vermoede fraude;
  • de periode waarin de vermoede fraude heeft plaatsgevonden;
  • de datum van de melding;
  • het belang dat jij hebt bij de vermoede fraude (niet verplicht);
  • de naam en handtekening van degene die het vermoeden van fraude heeft gemeld;
  • als je je identiteit niet bekend wilt maken, kun je het formulier ook zonder naam en handtekening invullen.

Binnen tien werkdagen ontvang je van de directiesecretaris van Nuffic een ontvangstbevestiging (alleen als je de melding niet anoniem hebt ingediend). Je melding wordt vertrouwelijk behandeld.

Stap 2: Onderzoek

Nuffic stelt een fraudeteam samen, dat onafhankelijk is van het vermoede fraudegeval.

Het fraudeteam stelt een plan van aanpak op.

Binnen vier weken na instelling van het fraudeteam adviseert het fraudeteam over de melding van een vermoeden tot fraude. Daarvoor wordt een rapport opgesteld. Dit bevat de bevindingen en het advies van het fraudeteam. Indien het advies niet binnen vier weken kan worden gegeven, stelt Nuffic een nieuwe termijn vast.

Voordat Nuffic haar standpunt bepaalt, vindt hoor en wederhoor plaats met de vermoedelijke fraudeur.

Stap 3: Afhandeling

Nuffic legt naar aanleiding van het advies van het fraudeteam de uitkomsten van het onderzoek vast en bepaalt vervolgacties en eventueel te nemen maatregelen.

De belanghebbenden worden vervolgens schriftelijk op de hoogte gesteld (indien de melding niet anoniem is). Als is vast komen te staan dat er een zeer sterk vermoeden van fraude is, wordt aangifte gedaan bij de politie.

De termijnen genoemd in bovenstaande procedure zijn indicatief. Alleen belanghebbenden die de melding niet anoniem hebben ingediend worden geïnformeerd over de afhandeling van de melding.

Meer over