Diploma Comparable to NLQF EQF
Diplomë e Maturës Shtetërore (state matura diploma) a VWO diploma 4+ 4
Diploma e Maturës Shteteröre Profesionale (professional state matura diploma) a VWO diploma 4+ 4
Diplomë Bachelor (bachelor's degree) an HBO bachelor's degree or a WO bachelor's degree 6 6
Diplomë e Nivelit të Parë, awarded until 2007-2008 an HBO bachelor's degree or a WO bachelor's degree 6 6
Diplomë Master i Arteve (Master of Arts) an HBO master's degree or a WO master's degree 7 7
Diplomë Master i Shkencave (Master of Science) an HBO master's degree or a WO master's degree 7 7
Diplomë Master Profesional (professional master's degree) an HBO master's degree 7 7