Tweetalig onderwijs (tto)

In tweetalig onderwijs (tto) wordt minimaal de helft van de vakken in het Engels gegeven. De leerlingen spreken Engels bij vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en gymnastiek. De tweede taal is niet alleen de instructietaal, maar ook de communicatietaal. De docent spreekt Engels met de leerlingen, en de leerlingen doen dat onderling ook. Dit is het principe van 'doeltaal = voertaal'. De kracht van tweetalig onderwijs is dat leerlingen op veel momenten de taal leren zonder er expliciet mee bezig te zijn.

Taalvaardigheid is een belangrijk speerpunt van tweetalig onderwijs. Tto-leerlingen worden functioneel tweede taalgebruikers. Dat betekent dat ze de tweede taal dermate vloeiend en adequaat beheersen dat zij zich zelfstandig kunnen redden binnen een variëteit aan omstandigheden en vakspecifieke contexten. Ze zijn communicatief vaardige taalgebruikers.

Een ander speerpunt is dat een tto-school de lesstof zoveel mogelijk aanbiedt vanuit een internationaal perspectief. De vreemde taal wordt ingebed in de internationale context. De leerlingen worden intercultureel competent. Ze hebben kennis van culturen en inzicht in hun eigen culturele positie daarbinnen. Ze hebben een besef van hoe zij zich met oog voor anderen in de wereld kunnen begeven en wat daarin hun toegevoegde waarde kan zijn. Tto-leerlingen worden in het bijzonder voorbereid op de mondiale gemeenschap, waarin een veelheid aan gebruiken, tradities, en politieke werkelijkheden te vinden zijn.

Meer kansen voor leerlingen én voor scholen

De invoering van tweetalig onderwijs stelt scholen in staat om hun onderwijsaanbod inhoudelijk te verbeteren. Tweetalige leerlingen doen een regulier Nederlands eindexamen en krijgen een vwo-, havo- of vmbo-diploma. Scholen moeten dus voldoen aan de reguliere eisen van de Nederlandse overheid.

Daarnaast ontvangen tto-leerlingen een tto-certificaat als de school voldoet aan de standaarden voor tweetalig onderwijs, die zijn ontwikkeld door het netwerk tto.

En tto-leerlingen kunnen een extra Engels taalcertificaat behalen, waardoor de school of afdeling een duidelijk profiel krijgt. Dit heeft een bewezen aantrekkingskracht op nieuwe (groepen) leerlingen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leerlingen van tto-scholen in het derde leerjaar aanzienlijk hoger scoren op Engelse toetsen dan leerlingen in het reguliere onderwijs in Nederland én in omringende landen.

Een duurzame voorsprong. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar tweetalig onderwijs(1.1 MB)

Ook de resultaten die de tto-leerlingen behalen voor de andere vakken zijn beter dan het landelijk gemiddelde. Er zijn geen negatieve effecten van tweetalig onderwijs gerapporteerd.

Laatste wijziging: 11-12-2017 10:42