• Land: België, officieel het Koninkrijk België, is een federale staat met 3 officiële talen (Nederlands, Frans en Duits) en ook 3 zelfstandige gemeenschappen: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. De gemeenschappen zijn zelfstandig voor een aantal bevoegdheden. Hierdoor hebben zij het recht om eigen wetgeving tot stand te brengen voor bepaalde beleidsterreinen, zoals onderwijs. Iedere gemeenschap heeft een eigen ministerie van Onderwijs, maar bepaald aantal zaken blijven de verantwoordelijkheid van de federale overheid. Bijvoorbeeld de leerplicht en de indeling van het onderwijsniveau voor basis-, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs.
 • Verantwoordelijk voor onderwijs:
 • Vlaamstalige regio: het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
 • Franstalige regio: de Fédération Wallonie-Bruxelles.
 • Duitstalige regio: neem voor informatie over de Duitstalige regio (Oost-België) contact op met Nuffic of kijk op de website Ostbelgien Bildung van het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, ook de ENIC-NARIC van het gebied.
 • We beschrijven op deze webpagina's de 2 grootste regio, de Vlaamstalige en Franstalige regio.
 • Lid Europese Unie: sinds 1 januari 1958.
 • Bolognaproces: de regering van België heeft in 1999 de Bologna Verklaring getekend.
 • Vlaamstalige regio: de bachelor-masterstructuur is geleidelijk ingevoerd sinds het academisch jaar 2004-2005. Zie Universitair onderwijs | Vlaamstalige regio en de pagina ‘Belgium - Flemish community op de website van de Europese Hoger Onderwijsruimte (EHEA). In de Vlaamstalige regio is een aantal graden uit de periode vóór 2004-2005 officieel gelijkgesteld met die van bachelor of master. Op de website van de Vlaamse overheid staat om welke diploma’s het gaat.
 • Franstalige regio: sinds het besluit voor het hoger onderwijs in 2004 kunnen studenten een Grade de Bachelier en een Grade de Master behalen. Zie Wetenschappelijk onderwijs | Franstalige regio en de pagina ‘Belgium – French community van de EHEA-website.
 • Internationale verdragen: Vlaamstalige regio: de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) werd in 2005 opgericht bij het verdrag tussen Nederland en Vlaanderen. In 2003 tekenden Nederland en de Vlaamstalige regio dit Verdrag over de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs. De NVAO is verantwoordelijk voor de accreditatie van hogeronderwijsopleidingen. De opleidingen die geaccrediteerd zijn, worden opgenomen in het Hogeronderwijsregister. Dit betekent dat de vermelde hogeronderwijsopleidingen erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap.
 • Lissabon Erkenningsconventie: de Lissabon Erkenningsconventie is in heel België van kracht sinds 1 september 2009.
 • Benelux-beschikking: op 18 mei 2015 hebben de ministers van Hoger Onderwijs van België, Nederland en Luxemburg het besluit goedgekeurd waardoor bachelor- en masterdiploma’s behaald in Benelux-landen op systeemniveau automatisch worden erkend. Dit betekent dat een bachelor/master in het ene land gelijk is aan een bachelor/master in het andere land. Een diplomahouder krijgt hierdoor juridische zekerheid dat zijn diploma op het juiste niveau wordt erkend. Zie ook: Beschikking van Benelux Comité van Ministers (pdf).
 • Een diplomawaardering voor bachelor- en masterdiploma’s uit België is in principe niet meer nodig, omdat deze qua niveau gelijkgesteld zijn aan de Nederlandse (en Luxemburgse) bachelor- en masterdiploma’s. Bij studierichtingen of opleidingsvormen (zoals ‘bachelor na bachelor’) die in Nederland niet bestaan, kan een diplomawaardering toch nog nodig zijn. Sinds 25 januari 2018 geldt de erkenning op systeemniveau ook voor associate degrees (of diploma’s van hetzelfde niveau) en doctorsgraden (PhD’s).
 • Leeftijd leerplicht: 5-18 jaar.
 • Voertaal onderwijs: Nederlands (Vlaamstalige regio), Frans (Franstalige regio), Duits (Duitstalige regio).
 • Schooljaar: van 1 september tot 30 juni.
 • Academisch jaar: start op zijn vroegst op 1 september en uiterlijk 1 oktober, en eindigt op de dag voor het begin van het volgend academisch jaar.