Wie zijn wij?

Wij zijn Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek.

Als kenniscentrum en als (publieke) dienstverlener dragen we bij aan de versterking van het onderwijs en Nederland als kennisland. Dit doen we samen met nationale en internationale partners.

Met opdrachtgevers als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie kunnen we een onderwijsbrede taak uitoefenen.

Ambitie

Onze ambitie is dat iedere leerling en student internationale ervaring opdoet. Want waar werelden samenkomen, ontstaan de mooiste dingen. Daar zijn wij van overtuigd. Vanuit ons hoofdkantoor in Den Haag en 10 kantoren wereldwijd brengen we mensen, talen en culturen samen. En moedigen we iedereen aan om eigen grenzen te verleggen.

Strategische agenda 2016-2020


Internationalisering: een wereld van verschil

In onze globaliserende wereld wordt internationalisering steeds belangrijker voor het hele onderwijs. Nuffic heeft dan ook de ambitie dat vanaf 2020 alle leerlingen en studenten internationale kennis en vaardigheden opdoen.

Daarbij willen we ons verder ontwikkelen tot hét expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Hiervoor moeten we nauw samenwerken met de hele onderwijsgemeenschap. En op maat inspelen op de behoeften van onze klanten.

Om onze strategische ambities voor 2020 te behalen, hebben we zes agendapunten opgesteld, gegroepeerd in drie thema’s.

A: Huis van internationalisering

De recente kabinetsvisie op internationalisering positioneert Nuffic nadrukkelijk als ‘het huis van internationalisering’. Deze rol nemen we graag op ons.

Agendapunt 1: Inspirator voor internationalisering vanuit expertise

Uit onze klantonderzoeken en -gesprekken blijkt dat er behoefte is aan thought leadership. Daarom ontwikkelen we nieuwe producten via onderzoek en cocreatie. En passen we ontwikkelde producten toe in verschillende sectoren. Onze kennis voeden we met onderzoek dat we zelf doen en ook laten doen. En vooral met de vele goede en inspirerende voorbeelden die we in de praktijk zien.

Agendapunt 2: Dienstverlener en makelaar voor de hele onderwijssector

Het onderwijs kent allerlei internationaliseringsactiviteiten in verschillende sectoren. Om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in een specifieke sector, bieden we dienstverlening op maat aan:

  • primair onderwijs: Internationale ervaring is ook voor de jongste leerlingen van grote waarde. We breiden onze advisering en voorlichting uit, zodat we meer scholen en vooral meer leerlingen bereiken.
  • voortgezet onderwijs: Het is belangrijk dat de sector een samenhangend internationaliseringsbeleid ontwikkelt. Wij helpen scholen om goed te internationaliseren en leraren te professionaliseren.
  • middelbaar beroepsonderwijs: We helpen het onderwijs te professionaliseren en internationalisering in het onderwijs te verankeren. Dit doen we via nieuwe dienstverlening gericht op meer mobiliteit van studenten en docenten.
  • lerarenopleidingen: We gaan de basis versterken. Voor internationalisering in het onderwijs zijn gekwalificeerde leraren nodig. Elke student die een lerarenopleiding verlaat, moet de kennis en vaardigheden bezitten om internationalisering te benutten in de les. Dat is ons ideaal.
  • hoger onderwijs: We helpen instellingen om internationaliseringsvormen te kiezen die bij ze passen. Onze ambitie is dat in 2020 iedere Nederlandse hogeronderwijsinstelling zelf de kennis heeft om passende keuzes te maken. Daarnaast helpen we ze bij de hunt for talent.

B: Nieuwe accenten

De komende jaren gaan we onze bestaande activiteiten versterken, doorontwikkelen en meer in samenhang brengen.

Agendapunt 3: Naar een onderwijsbrede internationaliseringsagenda

Alle leerlingen en studenten verdienen het om internationale en interculturele competenties te verwerven. Daar hebben ze na hun studie veel profijt van in een globaliserende wereld. Een doorlopende leerlijn is daarbij essentieel: leerlingen en studenten moeten kunnen voortbouwen op wat ze eerder al hebben geleerd.

Agendapunt 4: Capaciteitsopbouw die aansluit bij internationaliseringsambities

Capaciteitsopbouw in onderwijs en onderzoek is een belangrijke vorm van samenwerking met ontwikkelingslanden. Ons doel is om deze landen te helpen een kennisinfrastructuur te ontwikkelen die aansluit op de lokale en internationale behoefte.

Agendapunt 5: Verbinden internationalisering onderwijs en arbeidsmarkt

Binding van internationaal talent en de waarde van internationalisering voor de arbeidsmarkt zijn belangrijke thema’s geworden. Hiermee wordt het bedrijfsleven een belangrijkere doelgroep. Alumni spelen daarbij een grote rol. Daarom intensiveren we de komende jaren onze alumniactiviteiten.

C: Ontwikkeling van de organisatie

We ontwikkelen ons tot een organisatie met een ondernemende en vernieuwingsgerichte cultuur.

Agendapunt 6: Organisatie met slagkracht, flexibiliteit en innovatievermogen

Van een klassieke taakorganisatie naar een vraaggerichte en innovatieve dienstverlener. Dat is de omslag die we gaan maken. We moeten effectief, flexibel en innovatief zijn om in te kunnen spelen op onze omgeving.

ISO-certificering

Onze organisatie is ISO-gecertificeerd.

Diplomawaardering tijdens COVID-19

20 mei 2020
Wat zijn de mogelijke gevolgen van COVID-19 op de erkenning van diploma's? Wereldwijde samenwerking zorgt voor eenduidigheid.

‘Universiteiten laten zich nu wereldwijd van hun beste kant zien’

17 april 2020
Bert van der Zwaan over de gevolgen van de coronacrisis

EAIE-conferentie 2020

13 oktober 2020 09:00 - 16 oktober 2020 17:00
Fira Barcelona, Barcelona
Jaarlijkse Europese netwerkconferentie voor hoger onderwijs.