Van deze wijdverbreide internationale samenwerking hebben veel studenten en personeel geprofiteerd. Als we kijken naar de dilemma's binnen internationalisering van het onderwijs, zien we dat partnerschappen niet altijd op gelijke voet plaatsvinden. Dit betekent dat partnerschappen mogelijk niet voor alle partners even positief zijn. Hoe kunnen we dat verbeteren?

Uitdagingen in partnerschappen

Een partnerschap is een samenwerking voor de belangen van alle partners. In de praktijk staan ​​scholen en instellingen echter voor uitdagingen bij grensoverschrijdende samenwerking. Dat komt bijvoorbeeld door ongelijke middelen, verschillende organisatiestructuren en institutionele praktijken. Ook culturele verschillen en historische relaties beïnvloeden partnerschappen. Kennisoverdracht en capaciteitsopbouw kunnen eendimensionaal worden, of zelfs patriarchaal. Ongelijke machtsverhoudingen tussen de partners spelen hierbij een rol.

Bij veel partnerschappen wisselen de partners middelen, mensen of ideeën uit. Als de ene partner de ander financieel steunt, kan de relatie verstoord raken. Eén partner heeft een grotere financiële stabiliteit of bevindt zich in een meer geprivilegieerd deel van de wereld. Dat kan machtsongelijkheid veroorzaken.

Ongelijke partnerschappen zullen zeer waarschijnlijk de doelstellingen van slechts één of enkele partners behalen. Er kan zelfs een negatieve impact zijn op een betrokken school of instelling. Ook bereiken sommige onderwijsinstellingen nooit een partnerschap, omdat partners met meer prestige de voorkeur hebben.

Wat we doen

Wij werken aan verantwoorde internationalisering door mensen bewust te maken van dit dilemma en concrete acties te ondernemen om ons werk en onze programma's te verbeteren. We willen internationalisering van het onderwijs die goed is voor alle partijen.

Het is een complex dilemma dat we niet snel of alleen kunnen oplossen. Gelijkheid heeft ook te maken met rechtvaardigheid, wederkerigheid en inclusie. Maar wat betekent het concreet bij de uitvoering van onze programma's, zoals het Orange Knowledge Programme, Erasmus+ en eTwinning? En wat betekent het voor alle verschillende partners die bij deze programma's zijn betrokken?

Werkgroep

Binnen Nuffic zijn we een werkgroep gestart om de antwoorden op deze vragen te achterhalen. Deze werkgroep gaat met onze partners en stakeholders in gesprek. We hopen te leren van goede initiatieven. We kijken kritisch naar de huidige Nuffic-programma's en toekomstige samenwerkingsverbanden, om te zien hoe we gelijkheid in het hele proces kunnen brengen.

Meer weten?

We zullen deze informatie in 2021 voortdurend bijwerken met concrete voorbeelden van hoe je kan bijdragen aan gelijkheid in partnerschappen. Heb je interesse om mee te praten over gelijkwaardige partnerschappen? Of ken je inspirerende initiatieven? Neem dan contact op met Lieke Boersma: lboersma@nuffic.nl.