De tto-scholen vinden het van groot belang om een goede en royale regeling met elkaar af te spreken. Daarmee borgen we dat geen enkele leerling van wie de ouders de bijdrage niet kunnen betalen, wordt uitgesloten.

Deze regeling moet gemakkelijk vindbaar zijn op de website van de school en in de schoolgids staan. De school moet de regeling actief aanbieden aan ouders en hierover transparant en duidelijk communiceren. De school kan ouders informeren op bijvoorbeeld open dagen/avonden en/of via een aparte brochure of e-mail.

4 componenten

We stellen een regeling voor die bestaat uit de onderstaande componenten. In principe wordt steeds voor een volgende stap gekozen als de vorige niet voldoet of niet beschikbaar is.

  1. Gespreide betaling: de school biedt een betaalregeling in termijnen aan (bijvoorbeeld per maand of per kwartaal).
  2. Externe financiering: de school verwijst ouders naar relevante gemeentefondsen, Stichting Leergeld, etc., al dan niet in combinatie met gespreide betaling en/of gedeeltelijke kwijtschelding.
  3. Gedeeltelijke kwijtschelding: de bijdrage wordt op maat verlaagd, al dan niet in combinatie met gespreide betaling.
  4. Kwijtschelding: de ouderbijdrage vervalt volledig.

Scholen kunnen uiteraard ook voor een eigen regeling kiezen, zolang ze ouders maar een passende oplossing aanbieden. Indien nodig betekent dit dus dat ze ouderbijdrage eventueel kwijtschelden.

Scholen mogen toetsen of ouders voor de regeling in aanmerking komen. Dat kan bijvoorbeeld indirect als een gezinaantoont dat het voor bepaalde (gemeentelijke) regelingen in aanmerking komt, zoals een sport- of cultuurpas, aangevraagd via de sociale dienst van de gemeente, of kwijtschelding waterschapsbelasting.

De niet-betaalde ouderbijdragen kunnen worden aangevuld uit een (school)fonds. Dat fonds kan bestaan uit bijvoorbeeld bijdragen van (draagkrachtige) ouders, alumni en/of het bedrijfsleven. De school kan er ook voor kiezen een deel van de ouderbijdragen in een fonds te stoppen.

Kwaliteitsstandaard tto

De wet vraagt van het overkoepelende verband om de bindende regeling op te nemen in een code. Dat betekent dat een deugdelijke regeling onderdeel wordt van de kwaliteitsstandaard tto, en dat de inhoud en uitvoering ervan onderdeel worden van het visitatietraject. 

Scholen zonder afdoende regeling worden niet meer gecertificeerd. Scholen moeten dus  bovenstaande regeling implementeren of een gelijkwaardige regeling opstellen, die ouders in het uiterste geval kwijtschelding aanbiedt.

Onderstaand besluit is tijdens de vergadering van 30 november 2020 met een meerderheid van stemmen aangenomen. De regeling is per 1 januari 2021 onderdeel van het kwaliteitstraject.

Besluit

Geen enkele leerling wordt van het tweetalig onderwijs uitgesloten vanwege financiële redenen. Elke school heeft daarom een regeling voor ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen. Deze regeling leidt uiteindelijk altijd tot kwijtschelding wanneer andere opties zijn uitgeput. Deze afspraak wordt als normkenmerk onderdeel van het kwaliteitstraject tweetalig onderwijs per 1 januari 2021.