Standaard voor tweetalig mbo

In deze standaard staan alle voorwaarden waaraan een tweetalige mbo-opleiding moet voldoen.

Overal waar Engels staat, bedoelen we ook andere moderne vreemde talen.

Opbrengsten en resultaten

Taalvaardigheid Engels

De studenten bereiken aan het einde van de opleiding een niveau van taalbeheersing dat overeenkomt met niveau B2 (niveau 4) of niveau B1 (niveau 3) van het Europees Referentiekader voor de Talen. Dit geldt voor alle deelvaardigheden (spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid en luistervaardigheid).

Internationale certificering

Tweetalige mbo-studenten behalen aan het einde van de opleiding een extern erkend internationaal certificaat, zoals bijvoorbeeld BTEC, VTCT, Anglia, Cambridge of Goethe.

Internationale oriëntatie

Tweetalige mbo-studenten hebben aan het eind van de opleiding:

 1. kennis opgedaan op het gebied van internationale oriëntatie;
 2. deelgenomen aan minstens 1 internationaal samenwerkingsproject of hebben 1 stage met een internationaal karakter gelopen.

Onderwijsleerproces

Kwantitatief aanbod

Minstens 50% van de begeleide onderwijstijd wordt in het Engels aangeboden. Bij een BBL-opleiding geldt daarnaast dat ook het werk moet plaatsvinden in een internationale omgeving waar Engels gesproken wordt.

Kwalitatief aanbod

 • De samenstelling van het docententeam draagt bij aan het Engels van de studenten.
 • De vakdocent heeft een belangrijke signaleringsrol in de Engelse taalvorming van de studenten.
 • De docenten Engels hebben een belangrijke taak in de inhoudelijke ondersteuning van de taalverwerving.
 • De vakdocenten bezitten een taalvaardigheid op tenminste niveau B2 van het Europees Referentiekader voor alle deelvaardigheden.
 • Voor de overige talen geldt doeltaal = voertaal.
 • De docenten voldoen overwegend aan het Competentieprofiel van de tweetalige mbo-docent.

Internationale oriëntatie

 • Het onderwijs kenmerkt zich door grote aandacht voor internationalisering.
 • In het beleidsplan voor de tweetalige mbo-afdeling maakt de school duidelijk welke plaats de internationale oriëntatie heeft.
 • In het curriculum komt de internationalisering tot uiting in speciale programma’s en projecten, zoals Engelse gastsprekers, Engelstalige excursies et cetera.
 • De studenten nemen tijdens de opleiding actief deel aan diverse internationaliseringsactiviteiten (die invulling geven aan de door de school geformuleerde internationaliseringsdoelstellingen). Denk hierbij aan uitwisselingen, internationale stages of studiebezoeken en andere samenwerkingsprojecten.
 • De internationale activiteiten van de studenten worden gedocumenteerd, bijvoorbeeld in de vorm van een portfolio.

Kwaliteitszorg

Visie

 • De schoolleiding heeft een gedocumenteerde visie op tweetalig onderwijs, waarin de relatie tussen tweetalig mbo en internationalisering is verwerkt.
 • De school levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van tweetalig mbo in Nederland.
 • De school onderschrijft deze standaard, neemt deel aan het kwaliteitstraject en is lid van het Netwerk Tweetalig mbo, dat wij coördineren.

Randvoorwaarden

Personeel

 • Het personeel wordt gefaciliteerd om het tweetalig mbo voor te bereiden en uit te voeren. Dit komt onder meer naar voren uit de beschikbaarheid van middelen voor:
  • de coördinatie van het tweetalig mbo;
  • nascholing en deskundigheidsbevordering gericht op de kwaliteitseisen die tweetalig mbo in brede zin stelt.
 • Het team is mede verantwoordelijk voor een samenhangend curriculum.
 • De schoolleiding stimuleert teamwork, waaronder vakoverstijgende samenwerking en interactie tussen de docenten, bijvoorbeeld door het vormen van kleine teams waarin ook de docenten Engels participeren.

Materiaal

 • Er wordt gebruik gemaakt van materiaal dat specifiek voor tweetalig mbo is vertaald en/of ontwikkeld.
 • Zowel voor de internationale oriëntatie als de taalvaardigheid is het van belang dat er zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van authentiek materiaal. De keuze van materiaal reflecteert de internationale oriëntatie van de tweetalige mbo-studenten.

Statement van Nuffic over coronavirus

13 maart 2020
Bericht van directeur Freddy Weima over het coronavirus.

Ouderbijdrage bij tweetalig onderwijs onmisbaar

13 januari 2020
Leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mogen niet langer worden geweerd van schoolactiviteiten, zo besloot de Tweede Kamer onlangs. Voor scholen met tweetalig onderwijs geldt een uitzondering.

Studiedag tweetalig vmbo

16 april 2020 09:30 - 16 april 2020 15:00
Maris college Houtrust, Den Haag
Deze studiedag gaat NIET door op 16 april, maar wordt verplaatst naar het najaar. Houd deze pagina in de gaten voor de nieuwe datum.

Cricket Challenge 2020

4 juni 2020 10:00 - 16:00
SV Kampong, Utrecht
De Cricket Challenge 2020 gaat vanwege de maatregelen rond het coronavirus NIET door.