Standaard voor tweetalig mbo

meer over:
In deze standaard staan alle voorwaarden waaraan een tweetalige mbo-opleiding moet voldoen.

Overal waar Engels staat, bedoelen we ook andere moderne vreemde talen.

Opbrengsten en resultaten

Taalvaardigheid Engels

De studenten bereiken aan het einde van de opleiding een niveau van taalbeheersing dat overeenkomt met niveau B2 (niveau 4) of niveau B1 (niveau 3) van het Europees Referentiekader voor de Talen. Dit geldt voor alle deelvaardigheden (spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid en luistervaardigheid).

Internationale certificering

Tweetalige mbo-studenten behalen aan het einde van de opleiding een extern erkend internationaal certificaat, zoals bijvoorbeeld BTEC, VTCT, Anglia, Cambridge of Goethe.

Internationale oriëntatie

Tweetalige mbo-studenten hebben aan het eind van de opleiding:

 1. kennis opgedaan op het gebied van internationale oriëntatie;
 2. deelgenomen aan minstens 1 internationaal samenwerkingsproject of hebben 1 stage met een internationaal karakter gelopen.

Onderwijsleerproces

Kwantitatief aanbod

Minstens 50% van de begeleide onderwijstijd wordt in het Engels aangeboden. Bij een BBL-opleiding geldt daarnaast dat ook het werk moet plaatsvinden in een internationale omgeving waar Engels gesproken wordt.

Kwalitatief aanbod

 • De samenstelling van het docententeam draagt bij aan het Engels van de studenten.
 • De vakdocent heeft een belangrijke signaleringsrol in de Engelse taalvorming van de studenten.
 • De docenten Engels hebben een belangrijke taak in de inhoudelijke ondersteuning van de taalverwerving.
 • De vakdocenten bezitten een taalvaardigheid op tenminste niveau B2 van het Europees Referentiekader voor alle deelvaardigheden.
 • Voor de overige talen geldt doeltaal = voertaal.
 • De docenten voldoen overwegend aan het Competentieprofiel van de tweetalige mbo-docent.

Internationale oriëntatie

 • Het onderwijs kenmerkt zich door grote aandacht voor internationalisering.
 • In het beleidsplan voor de tweetalige mbo-afdeling maakt de school duidelijk welke plaats de internationale oriëntatie heeft.
 • In het curriculum komt de internationalisering tot uiting in speciale programma’s en projecten, zoals Engelse gastsprekers, Engelstalige excursies et cetera.
 • De studenten nemen tijdens de opleiding actief deel aan diverse internationaliseringsactiviteiten (die invulling geven aan de door de school geformuleerde internationaliseringsdoelstellingen). Denk hierbij aan uitwisselingen, internationale stages of studiebezoeken en andere samenwerkingsprojecten.
 • De internationale activiteiten van de studenten worden gedocumenteerd, bijvoorbeeld in de vorm van een portfolio.

Kwaliteitszorg

Visie

 • De schoolleiding heeft een gedocumenteerde visie op tweetalig onderwijs, waarin de relatie tussen tweetalig mbo en internationalisering is verwerkt.
 • De school levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van tweetalig mbo in Nederland.
 • De school onderschrijft deze standaard, neemt deel aan het kwaliteitstraject en is lid van het Netwerk Tweetalig mbo, dat wij coördineren.

Randvoorwaarden

Personeel

 • Het personeel wordt gefaciliteerd om het tweetalig mbo voor te bereiden en uit te voeren. Dit komt onder meer naar voren uit de beschikbaarheid van middelen voor:
  • de coördinatie van het tweetalig mbo;
  • nascholing en deskundigheidsbevordering gericht op de kwaliteitseisen die tweetalig mbo in brede zin stelt.
 • Het team is mede verantwoordelijk voor een samenhangend curriculum.
 • De schoolleiding stimuleert teamwork, waaronder vakoverstijgende samenwerking en interactie tussen de docenten, bijvoorbeeld door het vormen van kleine teams waarin ook de docenten Engels participeren.

Materiaal

 • Er wordt gebruik gemaakt van materiaal dat specifiek voor tweetalig mbo is vertaald en/of ontwikkeld.
 • Zowel voor de internationale oriëntatie als de taalvaardigheid is het van belang dat er zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van authentiek materiaal. De keuze van materiaal reflecteert de internationale oriëntatie van de tweetalige mbo-studenten.

Engels in het basisonderwijs is op niveau

8 november 2019
Basisschoolleerlingen in ons land hebben het Engels al aardig onder de knie voordat ze naar het voorgezet onderwijs gaan. Twee derde van hen spreekt minimaal op beginnersniveau en meer dan een kwart van hen leest al Engels op B1-niveau.

‘Scholen mogen meer de regie nemen in hun curriculum’

8 oktober 2019
Zeg je wereldburgerschap, dan zeg je framing, volgens pedagoog en onderwijskundige Madeleine Vreeburg. Of we nu willen of niet, allemaal denken we in frames. "Het begint bij zelf kritisch leren nadenken."

SSAT National Conference 2019 en schoolbezoek

4 december 2019 09:30 - 6 december 2019 15:00
International Convention Centre, Birmingham
Bezoek samen met collega’s uit heel Nederland de jaarlijkse nationale conferentie van de SSAT in Birmingham. Het thema is dit jaar ‘Deep Social Justice’, oftewel: gelijke kansen.

Cricket Challenge 2020

4 juni 2020 10:00 - 16:00
SV Kampong, Utrecht
Crickettoernooi voor leerlingen uit de 2e klas vmbo, havo en vwo.