Wat staat er op deze pagina?
Terug naar boven

Klacht

Vind je dat wij tekort zijn geschoten? Dan doen we graag ons best om het op te lossen.

Vaak is een telefoontje al genoeg om problemen uit de wereld te helpen. Maar blijf je het oneens, dan kun je overwegen een klacht in te dienen. Daarvoor hebben wij een klachtenregeling. Je kunt deze regeling gebruiken als je een klacht hebt over de manier waarop je door ons bent behandeld.

Waarover kun je een klacht indienen?

Als je vindt dat wij ons tegenover jou niet juist hebben gedragen, kun je een klacht indienen. Bij onjuiste behandeling kun je denken aan:

 • een onjuiste behandeling wat betreft omgangsvormen en fatsoen;
 • het niet of niet tijdig verstrekken van de informatie waar je om hebt gevraagd;
 • het niet of niet tijdig beantwoorden van je brieven;
 • het niet nakomen van gedane toezeggingen;
 • geen bereidheid tot het herstellen van gemaakte fouten;
 • het niet zorgvuldig omgaan met de door jou verstrekte informatie en gegevens
 • ontoegankelijkheid van een van onze websites.

Hoe dien je een klacht in?

Je moet je klacht schriftelijk indienen door een brief te sturen naar de algemeen directeur van de Stichting Nuffic. Hierin geef je het volgende duidelijk aan:

 • een omschrijving van de klacht;
 • de naam van de persoon en afdeling over wie de klacht gaat;
 • de datum waarop de gedraging waar de klacht over gaat heeft plaatsgevonden;
 • je naam en adres;
 • je handtekening;
 • de datum van ondertekening.

Wees zo volledig en helder mogelijk bij het omschrijven en motiveren van je klacht. Dat bespoedigt een correcte afhandeling.

Behandeling van de klacht

Degene die je klacht behandelt, bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst ervan. Als je daar prijs op stelt, kun je je klacht mondeling toelichten. Dat regel je met de functionaris die je klacht behandelt. Er wordt dan een verslag van gemaakt.

De medewerker op wie je klacht betrekking heeft, ontvangt een afschrift van jouw klachtbrief. Ook heeft hij of zij het recht mondeling en/of schriftelijk zijn of haar oordeel over de klacht te geven.

Het bestuur van Nuffic besluit over de afdoening van de klacht. Hierover informeert het bestuur jou en degene over wie de klacht gaat, schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken na ontvangst van de klacht. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd, maar dan ontvang je daar bericht van.

Niet in behandeling nemen van de klacht

In sommige gevallen wordt de klacht niet behandeld. Dat is het geval als:

 • over de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, al eerder een klacht is behandeld;
 • de klacht later dan een jaar na de gedraging wordt ingediend;
 • de klacht geen betrekking heeft op een gedraging maar op iets anders, bijvoorbeeld de inhoud van een product of een dienst;
 • het belang of de ernst van de gedraging waarover de klacht gaat kennelijk onvoldoende is.

Als je klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvang je daarvan binnen vier weken na ontvangst van de klachtbrief schriftelijk en gemotiveerd bericht.

Registratie van de klacht

Alle klachten worden geregistreerd, waarbij je persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Het bestuur van Nuffic brengt ieder kalenderjaar een verslag uit van het aantal klachten, de aard van de klachten, de wijze van afdoening en eventuele aanbevelingen.

Je kunt je klacht sturen naar:

Nuffic
t.a.v. algemeen directeur
Postbus 29777
2502 LT Den Haag

Bezwaar

Onderaan elke brief waarin Nuffic een besluit meedeelt, vind je informatie over de betreffende bezwaarprocedure. Ben je het, ook na eventuele toelichting, niet eens met het besluit? Dan kun je een bezwaar indienen.

Bezwaarprocedure Nuffic voor Erasmus+, NFP, NICHE en IPV (90,40 kB)

Meer over