Mensen zijn zich steeds bewuster van de systematische ongelijkheid in de samenleving en in het onderwijs. Ook internationalisering is op dit moment niet inclusief. Niet alle scholieren en studenten hebben namelijk evenveel kans om naar het buitenland te gaan. Dit hangt samen met hun sociaal-culturele of etnische achtergrond of het opleidingsniveau van hun ouders.

Deze kansenongelijkheid kan doorwerken in de latere carrière van scholieren en studenten. Het risico is dus dat internationalisering sociale ongelijkheid vergroot.

Onze ambitie

Onze ambitie is om bij te dragen aan gelijke kansen, sociale verbondenheid en begrip tussen culturen. We willen ervoor zorgen dat alle scholieren en studenten internationale competenties kunnen ontwikkelen. Ongeacht culturele of migratieachtergrond, gender, leeftijd, seksuele geaardheid, (arbeids)beperkingen of verblijfsstatus.

We zien het als een verantwoordelijkheid van onszelf en van onderwijsinstellingen om scholieren en studenten verschillende vormen van internationalisering aan te bieden. Hierdoor kan iedereen profiteren van de mogelijkheden die internationalisering biedt. Ook degenen die minder kansen hebben om bijvoorbeeld naar het buitenland te gaan.

Daarnaast werken we aan inclusief internationaliseren. Dat wil zeggen dat we toewerken naar een situatie waarin alle scholieren en studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen en verschillen worden gewaardeerd.

Diversiteit en inclusie in internationaliseringsactiviteiten

Als organisatie besteden we aandacht aan diversiteit en inclusie. We ontwikkelen bijvoorbeeld hulpmiddelen voor docenten om discriminatie en diversiteit in de klas te bespreken. Ook proberen we onze programma’s Erasmus+, Orange Knowledge Programme en WilWeg inclusiever en diverser te maken.

Erasmus+ heeft in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaald dat inclusie tot een van de prioriteiten behoort. Op de website van Erasmus+ kun je een aantal voorbeelden bekijken van projecten die zich richten op het bevorderen van inclusie.

Daarnaast zorgen we voor internationale ervaringen waarvoor scholieren en studenten niet op reis hoeven. Zo kunnen meer scholieren en studenten internationale competenties ontwikkelen. Bijvoorbeeld door met buitenlandse scholen samen te werken via de online community eTwinning.

Diversiteit en inclusie binnen Nuffic

Nuffic heeft het Charter Diversiteit ondertekend. Hiermee sluiten we ons aan bij een Europees netwerk van Charters in 24 landen die zich allemaal richten op het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Jaarlijks stellen we concrete doelen op om diversiteit en inclusief werkgeverschap te bevorderen. Hiermee willen we zorgen voor een bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich erkend en thuis voelt. En zo bijdragen aan een inclusievere arbeidsmarkt.

We beseffen dat we nog een hoop werk te doen hebben. We zijn lerende in hoe we ons het beste kunnen inzetten voor meer diversiteit en inclusie in onze organisatie en in ons werk. Heb je hierover vragen of opmerkingen? We horen graag van je. Neem contact op met Gabriela van Staden via gvanstaden@nuffic.nl.

Wat gebeurt er in het onderwijs?

Samen met scholen en instellingen helpen we alle scholieren en studenten internationale ervaring op te doen op een manier die bij hen past. Daarbij begrijpen we dat inclusief internationaliseren alleen mogelijk is als het onderwijs in Nederland inclusiever wordt.

Hieronder hebben we een aantal voorbeelden verzameld van initiatieven voor diversiteit en inclusie in het onderwijs.

Hoger onderwijs

 • Het Nationaal actieplan voor diversiteit en inclusie beschrijft ambities en acties om een inclusieve, diverse en veilige leer- en werkomgeving te creëren in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De wens vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is om dit uit te breiden naar het hbo en het mbo.
 • De Landelijke Studentenvakbond (LSVB) heeft een eigen Visie diversiteit en inclusie (pdf, 285 kB) vastgesteld. Hierin bespreken ze waarom ze diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs belangrijk vinden, waar het onderwijs zich naartoe zou moeten bewegen en wat ze van hogescholen en universiteiten op dit gebied verwachten.
 • De Hogeschool Rotterdam richt zich met z’n WERKplaats Internationalisering op internationalisering van het curriculum binnen 8 opleidingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via uitwisselingsprogramma’s voor studenten en trainingsprogramma’s voor docenten. Hierbij staat het betrekken van een diverse groep studenten centraal.
 • De Erasmus Universiteit werkt aan een inclusief curriculum. Docenten krijgen training om het onderwijs te laten aansluiten bij studenten met verschillende achtergronden. De EUR vraagt studenten om aan dit initiatief bij te dragen.
 • De Universiteit Utrecht heeft een programma gericht op studenten met een vluchtelingenachtergrond die momenteel om allerlei redenen nog geen toegang hebben tot onderwijs of werk. Ook heeft de UU een speciaal programma voor gelijkheid, diversiteit en inclusie.
 • De Vrije Universiteit Amsterdam zit in het Aurora-netwerk, een internationaal netwerk waar universiteiten kunnen leren van elkaars lessen en successen op het gebied van diversiteit en inclusie.

Ken je nog andere interessante initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie binnen internationalisering in het hoger onderwijs? Laat het ons weten via ons contactformulier.

Mbo

 • Het landelijk project ECBO/CINOP wil aanmoedigen dat er binnen het mbo meer aandacht komt voor diversiteit. Het project is een samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de MBO Raad, ROC Zadkine en ROC Friese Poort.
 • Binnen het Unesco-scholennetwerk werken scholen samen aan onderwerpen zoals vrede en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, intercultureel leren en wereldburgerschap. Diversiteit en inclusie is ook een belangrijk onderdeel. Dit netwerk is toegankelijk voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Practice Enterprise Network Nederland (PenNed) ondersteunt virtuele internationale oefenbedrijven voor het mbo. Leerlingen kopen en verkopen virtueel artikelen in een internationale setting. Het bedrijfsproces, de documentenstroom en klanten zijn echt. Hiermee doen ze interculturele ervaringen op met ondernemers en klanten van over de hele wereld.

Ken je nog andere interessante initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie binnen internationalisering in het mbo? Laat het ons weten via ons contactformulier.

Primair en voortgezet onderwijs

 • Het Global Citizen Network is een door Nuffic georganiseerd netwerk van 75 scholen in het voortgezet onderwijs die met elkaar werken aan wereldburgerschap. Dit netwerk gebruikt een inclusieve aanpak en wil dat elke leerling de kans krijgt om wereldburgerschapscompetenties op te doen.
 • Binnen het Unesco-scholennetwerk werken scholen samen aan onderwerpen zoals vrede en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, intercultureel leren en wereldburgerschap. Diversiteit en inclusie is ook een belangrijk onderdeel. Dit netwerk is toegankelijk voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Initiatief de Taalvriendelijke School heeft als doel dat geen enkel kind wordt gestraft voor het spreken van zijn of haar moedertaal op school. Ze hebben een routekaart met hun uitgangspunten (pdf, 185 kB) opgesteld. Alle scholen zijn welkom om deel te nemen aan dit initiatief.
 • Op onze pagina Culturele diversiteit en wereldburgerschap lees je hoe de aanwezigheid van kinderen met een internationale achtergrond in de klas kansen biedt om aandacht te geven aan wereldburgerschap in de les.

Ken je nog andere interessante initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie binnen internationalisering in het primair of voorgezet onderwijs? Laat het ons weten via ons contactformulier.

Zelf aan de slag?

Laat je inspireren! We hebben wat tips en lesmaterialen voor je op een rij gezet.

Tips en inspiratie

Lesmaterialen

 • Stories that move is een online gereedschapskist waarmee docenten verschillende vormen van discriminatie en racisme in de klas kunnen bespreken. De gereedschapskist is gemaakt door de Anne Frank Stichting en in verschillende talen beschikbaar. Zo kun je er als docent gemakkelijk een internationaal project van maken. eTwinning kan je daarbij helpen.
 • Boekwijzer heeft een uitgebreide lijst met boeken die kunnen helpen om je leerlingen een genuanceerde blik op de samenleving te geven.

Meer lezen en leren?

 • Beluister onze podcast met Ilias El Hadioui, waarin hij spreekt over de toenemende diversiteit op scholen en het gevolg daarvan voor het onderwijs in de toekomst.
 • Bekijk Wit Huiswerk, een “naslagwerk voor witte mensen die zich in hun strijd tegen racisme willen verdiepen”.
 • Lees het interview met Gamze Kareloglu, student Juridische Beroepen en bestuurslid van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Zij beschrijft haar visie op doorstuderen, maatschappelijk betrokken zijn en kansengelijkheid voor alle studenten.
 • Lees het boek Jam Cultures van Jitske Kramer voor een praktische methode om met tegenstellingen, verschillen en conflicten om te gaan.

Deze pagina is onderdeel van een serie over de effecten van internationalisering. Bekijk ook de pagina over Duurzaam internationaliseren.