Onze rol in internationale diploma- en beroepserkenning

ENIC-NARIC

Nuffic is de ENIC-NARIC van Nederland. ENIC-NARIC staat voor European Network of National Information Centres - National Academic Recognition Information Centres. Het is het hoofdplatform voor de uitwisseling van kennis en expertise rond internationale erkenning van diploma's. Het ENIC-NARIC-netwerk is een initiatief van UNESCO, de Raad van Europa en de Europese Commissie.

Als ENIC-NARIC organiseren we en nemen we deel aan Europese projecten om internationale erkenning binnen en buiten Europa te versterken. Kijk voor meer informatie op onze projectpagina (in het Engels).

Sinds 2020 is Jenneke Lokhoff namens Nuffic president van het centrale ENIC-bureau. Nederland vervult daarmee een belangrijke rol binnen het Europese erkenningsnetwerk.

Assistentiecentrum voor Beroepserkenning

Nuffic geeft ook informatie over beschermde beroepen. Dat doen we als aangewezen assistentiecentrum onder de Europese Richtlijn voor Beroepserkenning 2013/55/EU. Beschermde beroepen zijn beroepen waarbij je vooraf toestemming nodig hebt van een bevoegde autoriteit om het beroep uit te mogen oefenen. Voorbeelden van beschermde beroepen zijn arts, leraar of architect.

Op onze pagina over werken in Nederland of een ander EU-land vind je meer informatie over beschermde beroepen.

Onze rol binnen de nationale onderwijs- en erkenningsstructuur

Nuffic is samen met het Informatiecentrum Diplomawaardering (IDW) en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) verantwoordelijk voor internationale diplomawaardering in Nederland.

Onze taak is om advies te geven over het niveau van buitenlandse opleidingen in het algemeen voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. Voor particulieren doen we dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geven we ook diplomawaarderingen voor inburgering van nieuwkomers.

In 2019 heeft het ministerie van OCW de activiteiten op het gebied van onderwijsvergelijking als wettelijke taak toegekend aan Nuffic. Dit is onder andere gebaseerd op de rollen die we hebben:

  • Nuffic is aangewezen als Nederlandse ENIC-NARIC.
  • Als ENIC zien we toe op de naleving van de regels uit de Lissabon Erkenningsconventie in Nederland. Dit is een internationaal juridisch bindend verdrag.

De nationale wet- en regelgeving is nog niet aan deze wettelijke taak aangepast.

Jaarlijks waarderen we voor al onze opdrachtgevers tienduizenden diploma’s en opleidingen. In 2019 hebben we voor meer dan 30.000 aanvragen een advies uitgebracht.

Hoe waarderen we je opleiding?

De Lissabon Erkenningsconventie en haar aanvullende teksten vormen het Europese wettelijke raamwerk voor de internationale erkenning van diploma's. De conventie is uitgewerkt in een praktische handleiding: de European Area of Recognition Manual (EAR Manual). De conventie en deze handleiding vormen de basis voor hoe we diploma's waarderen.

Het uitgangspunt van de Lissabon Erkenningsconventie is dat een buitenlands diploma in principe volledig erkend wordt, tenzij er substantiële verschillen zijn met het Nederlandse diploma waarvoor erkenning wordt gezocht.

Een substantieel verschil houdt in dat het verschil tussen de buitenlandse opleiding en de opleiding in Nederland zo groot is dat de aanvrager hoogstwaarschijnlijk niet de gewenste opleiding kan volgen of het gewenste beroep kan uitoefenen in Nederland.

Bij het waarderen van diploma's kijken we altijd naar het doel van de aanvraag en of de gevolgde buitenlandse opleiding hierbij aansluit.

In onze beschrijvingen van nationale onderwijssystemen staat per land beschreven hoe we buitenlandse kwalificaties waarderen.

Waar kun je een diplomawaardering voor gebruiken?

Een diplomawaardering is een advies dat je kunt gebruiken om toegang te krijgen tot een opleiding in het Nederlandse onderwijs. Je kunt een diplomawaardering ook gebruiken om het niveau van je buitenlandse opleiding te laten zien aan bijvoorbeeld een werkgever of overheidsinstantie.

In Nederland zijn diplomawaarderingen niet bindend: onderwijsinstellingen beslissen zelf of ze studenten toelaten. En voor het uitoefenen van beschermde beroepen of het voeren van bepaalde titels kan toestemming nodig zijn van een bevoegde autoriteit. Lees meer hierover op onze pagina over beroepserkenning. Je kunt dus geen rechten ontlenen aan de uitspraak die op je diplomawaardering staat.

Op de website van IDW vind je meer informatie over de procedures voor het waarderen van diploma’s en over de bezwaarprocedure. Je kunt daar geen bezwaar maken tegen beslissingen over beroepserkenning of toelating tot een Nederlandse onderwijsinstelling.