Internationalisering in het stemhokje

Publicatiedatum: 14-03-2017 09:40

Internationalisering in het onderwijs is geen hot item in de verkiezingsprogramma’s. Wie daar op 15 maart toch voor wil stemmen, kan echter wel aanknopingspunten vinden.

Vreemde talen

De partij die het letterlijk over internationaler onderwijs heeft, is D66. Die partij schrijft dat er dan allereerst ruimte nodig is voor tweetalig onderwijs op alle niveaus. Daarbij moeten leerlingen voor zoveel mogelijk vakken eindexamen in het Engels kunnen doen. Wie tweetalig voortgezet onderwijs volgt, kan dat wat de VVD betreft ook afsluiten met examens in de tweede taal. Geen enkele partij belooft werk te zullen maken van de aanbeveling van Platform 2032 om leerlingen al vroeg op de basisschool te laten beginnen met Engels.

Engelstalig hoger onderwijs vinden zowel D66 als de PvdA van belang. D66 wil dat uitbreiden, mits het Engels van hoog niveau is. Van de PvdA mag het niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs (in het Nederlands). D66 wil daarnaast meer aanbod van andere (vak)talen in het beroepsonderwijs.

internationalisering in het stemhokje

Foto: HH/Bert Spiertz

Uitwisseling en buitenlandstudie

Meer internationale uitwisseling van leerlingen en studenten vanaf het voortgezet onderwijs is een streven van D66, dat deelname aan programma’s zoals Erasmus+ wil bevorderen. De partij benadrukt de noodzaak van stevige verankering van internationale uitwisseling en stages in het mbo.

Maar er is meer dan fysieke uitwisseling. Internationalisering vindt ook plaats via open en online onderwijs, schrijft de VVD. Daarom moeten belemmeringen om dat aan te bieden worden weggenomen, net als obstakels om online onderwijs – geaccrediteerd in binnen- of buitenland – te volgen.

De standpunten van de grote partijen in de Tweede Kamer rondom studeren in het buitenland worden helemaal duidelijk in de kieswijzer van de Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS).

Internationaal talent

De VVD vraagt verder aandacht voor de wederzijdse erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties. D66 zegt volle steun toe aan initiatieven om talentvolle studenten en docenten uit het buitenland aan te trekken en te behouden. Dat laatste bijvoorbeeld door versneld een werk- en verblijfsvergunning te verlenen via een blue card. De VVD denkt aan een kennismigrantenregeling op basis van een puntensysteem, waarbij de verwachte bijdrage aan de Nederlandse economie de doorslag geeft.

Indirect lijkt het CDA Nederland minder aantrekkelijk te maken voor internationaal talent. In zijn verkiezingsprogramma kondigt de partij namelijk een vereenvoudigd belastingstelsel aan. De versimpeling van heffingskortingen en aftrekposten impliceert een einde aan de 30%-regeling. Die maakt het mogelijk om werknemers uit het buitenland 30% van hun loon belastingvrij te verstrekken. Overigens was er bij het mede door EP-Nuffic op 23 februari georganiseerde verkiezingsdebat over binding van internationaal talent geen enkele partij die het voortbestaan van de regeling garandeerde.

Uit berekeningen van het Centraal Planbureau komt naar voren dat de VVD en de ChristenUnie het aantal studenten aan kunstvakopleidingen, relatief zeer internationaal, flink willen beperken. Maar dit staat niet in hun verkiezingsprogramma’s.

Ontwikkelingssamenwerking

D66 legt nadrukkelijk een link tussen ontwikkelingssamenwerking en onderwijs. De partij zet in op het delen van kennis op gebieden waar Nederland goed in is. “Samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven – hier én daar – zorgen voor echte invloed en verschil.”

GroenLinks wil zich ook toeleggen op terreinen waarop ons land veel kennis en ervaring heeft. De PvdA schrijft projecten te steunen om kennis te delen die bijdraagt aan de omslag naar een duurzame economie. Beide partijen willen meer geld uittrekken voor ontwikkelingssamenwerking. Het CDA wil dat ook, maar dan voor ‘internationale samenwerking op basis van een geïntegreerd beleid’ – ontwikkeling gecombineerd met diplomatie, defensie en handel.

Laatste wijziging: 14-03-2017 09:27