Institutionele onderwijssamenwerking tussen Nederland en Irak van start

Zes Irakese universiteiten werken samen met Nederlandse kennisinstellingen aan waterbeheer en klimaatvriendelijke landbouw.
Geschreven door Nuffic

'Onderwijs versterken door samen te werken', luidt het motto van het Orange Knowledge Programme. Dit programma heeft recent financiering verstrekt aan een Irakees-Nederlands samenwerkingsproject ter versterking van het onderwijs op het gebied van waterbeheer en klimaatvriendelijke landbouw in Irak.

Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat het Orange Knowledge Programme financiert, hecht veel belang aan het versterken van onderwijs door internationale samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse kennisorganisaties. Het doel is om zo duurzame sociale en economische ontwikkeling te realiseren (Nederlands beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking). Al jaren biedt Nederland beurzen en trainingsmogelijkheden via het MENA Scholarship Programme, maar nooit eerder verstrekte zij financiering voor meerjarige institutionele samenwerkingsprojecten op het gebied van onderwijsversterking. Het doel van het meerjarenproject is om onderwijs van hoge kwaliteit te realiseren op het gebied van waterbeheer en klimaatvriendelijke landbouw.

Vraaggestuurde aanpak

Nuffic en de Nederlandse ambassade in Bagdad ontwikkelden eerder een implementatieplan voor Irak, op basis van lokale behoeften. Het doel is om de werkgelegenheid in de agrofoodsector te vergroten via samenwerking tussen overheden, tussen kennisinstellingen en tussen bedrijven. Door de concurrentie op het gebied van productie, verwerking en marketing in de agrofoodsector te vergroten zullen er meer arbeidskansen ontstaan voor jongeren en vrouwen in Irak. Efficiënt waterbeheer is bevorderlijk voor klimaatvriendelijke landbouw.

Aftrap op de Universiteit van Salahaddin in Erbil, Irak

Het eerste samenwerkingsproject met Nederland is getiteld 'Efficiënt waterbeheer in Irak door over te stappen op klimaatvriendelijke landbouw: capaciteitsopbouw en kennisontwikkeling'. Dit project is op 19 januari 2020 van start gegaan in Erbil, aan de Universiteit van Salahaddin. Verschillende Nederlandse en Iraakse overheidsfunctionarissen, Nuffic en betrokken projectpartners waren hierbij aanwezig.

Lees verder na de afbeelding.

Verschillende Nederlandse en Iraakse overheidsfunctionarissen, Nuffic en betrokken projectpartners lanceren het nieuwe samenwerkingsproject.

De Nederlandse ambassadeur in Irak, Eric Strating, zei over het initiatief: "De Irakese bevolking heeft moeilijke maanden achter de rug, met geweld tegen demonstranten, spanningen in de regio en raketten die op Irakees grondgebied neerkwamen. Met name tijdens de demonstraties op het Tahrir-plein en op andere plekken is duidelijk geworden hoe groot de behoefte aan duurzame werkgelegenheid is. Ik ben dankbaar dat met het Orange Knowledge Programme een bijdrage wordt geleverd aan het creëren van banen en aan de landbouwinfrastructuur in Irak."

"Nederlandse kennisinstellingen zullen hulp bieden bij opleiding en capaciteitsversterking en een bijdrage leveren aan het verbeteren van de vaardigheden op het gebied van waterbeheer en landbouw. Nederland beschikt over veel expertise op het gebied van landbouw en water en deelt deze graag binnen dit partnerschap."

Zes Irakese universiteiten betrokken

Het Iraakse consortium bestaat uit de Universiteit van Salahaddin, de Universiteit van Basra, de Universiteit van Mosul, de Universiteit van Anbar, de Universiteit van Kerbala, de Universiteit van Kufa. Uit Nederland zijn Wageningen University & Research, het IHE Delft en iCRA global betrokken. Dit project, met een budget van €1,1 miljoen, vergroot kennis en vaardigheden door:

  • de onderwijsmethoden te verbeteren voor zowel academisch als niet-academisch personeel van de betrokken universiteiten op het gebied van waterbeheer en klimaatvriendelijke landbouw;
  • de capaciteiten van studenten en pas afgestudeerden te versterken om beter aan de vraag op de arbeidsmarkt te kunnen voldoen;
  • minderheden en vrouwen te ondersteunen door middel van gerichte trainingen;
  • de inclusiviteit van institutioneel beleid te bevorderen;
  • alumni te ondersteunen met de oprichting van een alumnivereniging aan het eind van het project.

Dr. Mohammed Azeez Saeed, de Irakese projectcoördinator, licht toe: "Binnen dit project kijken we hoe we water in Irak zo goed mogelijk kunnen beheren voor een optimale landbouw en willen we garanderen dat er voldoende productie is door gebruik te maken van slimme klimaatinformatie. Met behulp van bijvoorbeeld kennis van evapotranspiratie, de hoeveelheid water die gewassen nodig hebben en irrigatieplanning kunnen we waterverspilling zoveel mogelijk beperken."

"Door moderne en actuele onderwijsprogramma's te ontwikkelen zal binnen de universiteiten de nodige kennis verworven worden voor de Irakese landbouwsector. Met behulp van systemen voor vroegtijdige waarschuwing zullen gemarginaliseerde boeren hun landbouwplanning kunnen verbeteren en hun akkers beter kunnen beschermen tegen natuurrampen."

Over het Orange Knowledge Programme

Het Orange Knowledge Programme is een vijfjarig wereldwijd ontwikkelingsprogramma dat door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierd en in 54 landen uitgevoerd wordt. Het doel is een duurzame sociale en economische ontwikkeling die tot stand moet komen door versterking van het technisch en beroepsonderwijs en van het hoger onderwijs, waarvoor met Nederlandse kennisorganisaties wordt samengewerkt. Via dit programma worden studiebeurzen en trainingen op maat gefinancierd.

Het programma, met een waarde van €220 miljoen, wordt geleid door Nuffic, een Nederlandse non-profitorganisatie voor internationalisering in het onderwijs. Halverwege 2022 hebben via het Orange Knowledge Programme tienduizenden mensen de mogelijkheid gekregen hun toekomst te veranderen via onderwijs en trainingen. Het programma kent vier themagebieden (water, voedsel- en voedingszekerheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en veiligheid en de rechtsstaat) en is gericht op inclusie, (jeugd)werkgelegenheid en duurzaamheid.

Lees meer op www.nuffic.nl/okp