Veelgestelde vragen over Turkije

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de gevolgen van de situatie in Turkije op het onderwijs. Er is op dit moment nog veel onduidelijk over deze gevolgen. We verzamelen zoveel mogelijk officiële informatie en delen die met de onderwijsinstellingen.

We hebben deze veelgestelde vragen opgesteld samen met de Vereniging Hogescholen en de VSNU. Zodra er nieuwe informatie binnenkomt, updaten we deze pagina.

These frequently asked questions are also available in English.

Laatste update

Januari 2017 - de onderstaande adviezen en antwoorden gelden nog steeds.

Vragen

 1. Welk effect heeft de noodtoestand op de uitwisseling van Turkse onderzoekers en studenten via Erasmus+?
 2. Wat moeten studenten, onderzoekers en docenten doen die op het punt staan om vanuit Nederland naar Turkije af te reizen voor een uitwisseling?
 3. Wat adviseert Nuffic aan Nederlandse studenten, docenten en andere onderwijsmedewerkers die nu in Turkije verblijven?
 4. Wat adviseert Nuffic aan Turkse studenten, docenten en andere onderwijsmedewerkers die nu in Nederland verblijven?
 5. Welke Turkse universiteiten zijn gesloten en wat betekent dit voor komende uitwisselingen?
 6. Wat zijn de gevolgen voor de internationalisering in andere sectoren van het onderwijs (primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs)?
 7. Hoe is de situatie bij Neso Turkije?
 8. Wat betekent de noodtoestand voor Turkse onderzoekers en studenten voor wie u een verblijfsvergunning heeft aangevraagd?
 9. Hoe reageert Nuffic op de ontwikkelingen in Turkije?
 10. Hoeveel Nederlandse studenten studeren er in Turkije?
 11. Hoeveel Turkse studenten studeren er in Nederland?
 12. Wat adviseert Nuffic aan instellingen over de samenwerking met Turkse onderwijsinstellingen?
 13. Welke informatie geeft het Turkse Nationaal Agentschap Erasmus+?
 14. Wat betekent het intrekken van de call for proposals van het Jean Monnet Scholarship Programme?
 15. Waar kan ik terecht met persvragen?

Overige vragen

Heeft u een andere vraag?

Stel uw vraag via ons contactformulier

Of bel ons: 070 4260 260

Antwoorden

1. Welk effect heeft de noodtoestand op de uitwisseling van Turkse onderzoekers en studenten via Erasmus+?

Er is momenteel geen aanleiding om aan te nemen dat het programma Erasmus+ met Turkije wordt opgeschort of dat uitwisseling niet mogelijk is. Internationale onderwijsuitwisseling is en blijft dé manier om in dialoog te gaan en te blijven.

We raden u aan om het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken nauwlettend in de gaten te houden. Daarnaast kunt u contact opnemen met uw partnerinstellingen in Turkije om de situatie te bespreken. Zij kunnen in overleg met de studenten besluiten om de geplande uitwisseling door te laten gaan of een alternatief te zoeken.

Het is op dit moment nog onduidelijk welke gevolgen het uitroepen van de noodtoestand en de maatregelen tegen onderwijspersoneel op de lange termijn hebben op de uitwisseling van studenten en docenten tussen Turkije en Nederland.

2. Wat moeten studenten, onderzoekers en docenten doen die op het punt staan om vanuit Nederland naar Turkije af te reizen voor een uitwisseling?

We volgen in de eerste plaats het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is het staande beleid. Op dit moment staat dat advies een vertrek naar Turkije niet in de weg, tenzij de Turkse partnerinstelling gesloten is (zie antwoord op vraag 5). Neem bij twijfel contact op met het international office van uw onderwijsinstelling. Zij onderhouden contact met de Turkse partnerinstellingen.

3. Wat adviseert Nuffic aan Nederlandse studenten, docenten en andere onderwijsmedewerkers die nu in Turkije verblijven?

We volgen het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken nauwlettend. We raden aan om u te melden of te registreren bij de dichtstbijzijnde Nederlandse vertegenwoordiging in Turkije via www.kompas.buzaservices.nl/registration. Mocht de veiligheidssituatie veranderen, dan kan de vertegenwoordiging u hiervan op de hoogte stellen. We adviseren ook om contact op te nemen met het international office van uw onderwijsinstelling.

4. Wat adviseert Nuffic aan Turkse studenten, docenten en andere onderwijsmedewerkers die nu in Nederland verblijven?

We raden Turkse studenten en onderwijsmedewerkers aan om contact op te nemen met hun Nederlandse onderwijsinstelling en eventueel met hun Turkse instelling om over de situatie te overleggen.

Als we aanvullende informatie krijgen die voor deze groep van betekenis is, delen we die informatie onder andere via deze veelgestelde vragen met de Nederlandse onderwijsinstellingen.

Studenten, docenten en andere onderwijsmedewerkers die willen afreizen naar Turkije (met een Turks paspoort), raden we aan om contact op te nemen met de ambassade of het consulaat. Zij kunnen u advies geven.

5. Welke Turkse universiteiten zijn gesloten en wat betekent dit voor komende uitwisselingen?

Op 23 juli heeft de Turkse Hoger Onderwijs Raad (YÖK) een bericht op zijn website gezet. Daarin staat dat vanwege de noodtoestand een aantal private universiteiten is gesloten. En dat de Raad studenten die aan deze universiteiten staan ingeschreven, zal plaatsen bij andere universiteiten. Nadere informatie hierover ontbreekt nog.

Bericht van de Turkse Onderwijs Raad (in het Turks, 88 kB)

Het gaat om de volgende universiteiten:

 1. Altın Koza (İpek) Üniversitesi (Ankara)
 2. Bursa Orhangazi Üniversitesi (Bursa)
 3. Canik Başarı Üniversitesi (Samsun)
 4. Fatih Üniversitesi (Istanbul)
 5. Gediz Üniversitesi (İzmir)
 6. İzmir Üniversitesi (İzmir)
 7. Kanuni Üniversitesi (Adana)
 8. Melikşah Üniversitesi (Kayseri)
 9. Mevlana Üniversitesi (Konya)
 10. Murat Hüdavendigar Üniversitesi (Istanbul)
 11. Selahattin Eyyubi Üniversitesi (Diyarbakır)
 12. Şifa Üniversitesi (İzmir)
 13. Süleyman Şah Üniversitesi (Istanbul)
 14. Turgut Özal Üniversitesi (Ankara)
 15. Zirve Üniversitesi (Gaziantep)

Deze 15 universiteiten vallen onder een grotere groep van 23 gesloten instellingen. De overig 8 zijn kleine militaire mbo-instellingen zonder internationale activiteiten.

Er zijn Nederlandse instellingen die met deze gesloten universiteiten partnerschappen hebben. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ heeft hierover contact met de Nederlandse instellingen, die bij ons bekend zijn. 

De Europese Commissie heeft de Nationale Agentschappen Erasmus+ laten weten dat ze de force majeur-clausule kunnen gebruiken en extra kosten kunnen vergoeden. De force majeur-clausule geldt bij annulering of uitstel van de activiteiten, onderbreking of beëindiging van projecten, vervanging van projectpartners, etc.

De Europese Commissie blijft de ontwikkelingen in Turkije volgen en kan besluiten tot verdere maatregelen om een soepele uitvoering van projecten te garanderen.

Lees ook het artikel dat Times Higher Education plaatste naar aanleiding van de brief die prof. Yekta Saraç, president van de Turkse Hoger Onderwijs Raad (YÖK), heeft verstuurd naar verschillende internationale onderwijsorganisaties. In de brief legt hij uit waarom de maatregelen zijn genomen.

6. Wat zijn de gevolgen voor de internationalisering in andere sectoren van het onderwijs (primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs)?

Hoewel de aandacht in de media zich vooral richt op het hoger onderwijs, zullen de maatregelen niet alleen daar gevolgen hebben. Op dit moment is er echter nog weinig informatie beschikbaar over de gevolgen in het primair en voortgezet onderwijs. In het mbo vinden net als in het hoger onderwijs uitwisselingen via Erasmus+ plaats. Zie de antwoorden op vraag 1, 2 en 3.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden nauw contact met de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad over de gevolgen in die sectoren.

7. Hoe is de situatie bij Neso Turkije?

Turkije is een belangrijk partnerland als het gaat om studentenmobiliteit en samenwerking in het onderwijs. Op dit moment hebben de maatregelen van de Turkse regering nog geen directe consequenties voor de positie van ons Neso-kantoor in Turkije.

Het Neso-kantoor volgt de situatie ter plekke op de voet en staat in direct contact met het consulaat in Istanboel. Het Neso-kantoor voert zoveel mogelijk z’n reguliere taken. Ook speelt het kantoor een belangrijke rol in de informatievoorziening over de huidige situatie.

8. Wat betekent de noodtoestand voor Turkse onderzoekers en studenten voor wie u een verblijfsvergunning heeft aangevraagd?

Dit proces verloopt vooralsnog op de gebruikelijke manier. Studenten en onderzoekers kunnen nog steeds een MVV (inreisvisum) bij de posten aanvragen. Ook aanvragen voor een verblijfsvergunning ‘studie’ of ‘arbeid’ worden volgens de normale procedure behandeld. Verder blijven de eisen rond het aantonen van voldoende financiële middelen en de afmeldingsplicht gelden. Mocht hier iets in veranderen, dan informeren we u hierover.

9. Hoe reageert Nuffic op de ontwikkelingen in Turkije?

Onze eerste zorg gaat uit naar de studenten en onderwijsmedewerkers in Turkije en naar onze collega's in ons kantoor in Istanboel die gevolgen ondervinden van de politieke situatie.

We zetten ons in voor internationalisering van het onderwijs. We geloven dat dat een basis is voor een goede maatschappelijke, economische en diplomatieke verstandhouding. We maken uitwisseling van Turkse en Nederlandse studenten mogelijk. Daarvoor beheren we verschillende programma's, waaronder het subsidieprogramma Erasmus+.

Lees onze volledige verklaring (in het Engels) over de situatie in Turkije.

10. Hoeveel Nederlandse studenten studeren er in Turkije?

We schatten dat er jaarlijks zo'n 800 Nederlandse studenten in Turkije verblijven. Deze schatting baseren we op de cijfers over het hoger onderwijs (hbo + universitair) van de afgelopen jaren. Sommigen doen een deel van hun studie in het buitenland, anderen een stage of een volledig studieprogramma.

In 2015-2016 stonden 179 Nederlanders ingeschreven voor een volledige studie in Turkije waarvoor ze Nederlandse studiefinanciering ontvingen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Dat komt doordat deze studenten niet staan geregistreerd in Nederland. Een groot deel hiervan is namelijk Nederlander van Turkse afkomst of heeft een dubbele nationaliteit.

In 2013-2014 deden 538 Nederlandse studenten een uitwisseling in Turkije via Erasmus+. Van hen deden 452 studenten dat voor studiedoeleinden, en deden er 86 een stage. In het mbo waren dat 165 IVT (Initial Vocational Training), 3 PLM (People in the Labour Market)  en 67 VETPRO (VET Professionals) uitwisselingen. Over het aantal Nederlandse studenten dat via andere uitwisselingen in Turkije studeert, is weinig bekend.

11. Hoeveel Turkse studenten studeren er in Nederland?

Het afgelopen jaar waren er ongeveer 1000 Turkse studenten die in Nederland in het hoger onderwijs studeerden of stage liepen. In 2015-2016 stonden 403 Turkse studenten ingeschreven voor een volledige studie aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling.

In 2013-2014 deden 537 Turkse studenten een uitwisseling in Nederland via Erasmus+. Van hen deden 460 studenten dat voor studiedoeleinden, en deden er 77 een stage. Over het aantal Turkse studenten dat via andere uitwisselingen in Nederland studeert, is weinig bekend.

Er zijn momenteel (d.d. 23 juli) 31 Turkse studenten (hbo + universitair) in Nederland. 18 van hen doen hier een stage, en 13 een deel van hun studie.

12. Wat adviseert Nuffic aan instellingen over de samenwerking met Turkse onderwijsinstellingen?

We adviseren om het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken en deze veelgestelde vragen goed in de gaten te houden en te handelen naar eigen oordeel. Ook in moeilijke tijden blijft samenwerking in het onderwijs belangrijk. 

We houden nauw contact met onze zusterorganisaties in de buurlanden. Op dit moment hebben we geen aanwijzingen ontvangen dat zij de samenwerking anders organiseren. We raden de Nederlandse instellingen dan ook niet aan om samenwerking met Turkije stop te zetten.

13. Welke informatie geeft het Turkse Nationaal Agentschap Erasmus+?

We geven u een samenvattende vertaling van de verklaring van het Turkse Nationaal Agentschap Erasmus+.

 • Het werk van het Turkse Nationaal Agentschap Erasmus+ gaat tijdens de noodtoestand gewoon door zoals gepland.
 • Een gevolg van de noodtoestand is dat elke ambtenaar (speciaal paspoort) die naar het buitenland wil reizen voor zijn of haar werk, daar speciale toestemming voor moet krijgen van de instelling waar hij of zij werkt. De bevoegde autoriteiten kennen deze machtiging toe op basis van een verantwoording van de omvang van de reis of missie in het buitenland. Er is geen beperking voor mensen die met een gewoon (Turks) paspoort vanuit Turkije naar andere landen reizen.
 • De huidige situatie kan de komende weken de geplande uitwisselingen beïnvloeden. Sommige leraren, studenten of jongeren kunnen besluiten om hun activiteiten in het buitenland uit te stellen. Het Turkse Nationaal Agentschap verwacht geen significante vertraging in de uitvoering van de projecten.
 • Leraren, studenten en jongeren uit andere landen die momenteel in Turkije verblijven, kunnen zonder problemen naar huis reizen.
 • Het Turkse Nationaal Agentschap is bereid om de 'overmachtbepalingen' van het programma Erasmus+ te gebruiken. Zo kunnen de begunstigden ondanks de gevolgen van de noodtoestand toch gebruik blijven maken van het programma – zie ook het antwoord op vraag 5.

14. Wat betekent het intrekken van de call for proposals van het Jean Monnet Scholarship Programme?

De Turkse autoriteiten hebben het Jean Monnet Scholarship Programme (JMSP) voor het academisch jaar 2016-2017 geannuleerd. Dit is gebeurd zonder betrokkenheid van de EU. De annulering staat op de website van Jean Monnet.

Om verwarring te voorkomen: het gaat hier niet om het Jean Monnet-programma van Erasmus+. Het Jean Monnet Scholarship Programme is onderdeel van het toetredingsprogramma IPA en is een Turks programma gericht op Europese integratie. Het is bedoeld voor Turkse universitaire medewerkers en ambtenaren om meer kennis op te doen over Europa.

Met vragen kunt u voorlopig terecht op de website van Jean Monnet.

15. Waar kan ik terecht met persvragen?

Als journalist kunt u zich wenden tot de woordvoerders van Nuffic, de VSNU en de Vereniging Hogescholen.

 • Nuffic: Anne Lutgerink, alutgerink[at]nuffic.nl, 06 29 16 18 93
 • VSNU: 070 302 14 00
 • Vereniging Hogescholen: 070 312 21 21

Disclaimer

Nuffic stelt deze lijst met vragen en antwoorden met de grootste zorg op, maar onjuistheden kunnen voorkomen. Nuffic is op geen enkele wijze aansprakelijk, en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door Nuffic verstrekte informatie.

Laatste wijziging: 15-05-2017 05:44
Kwam deze informatie van pas?