Naast het Nederlands worden er in onze samenleving veel andere talen gesproken; door inwoners met een migratieachtergrond, door sprekers van het Fries of de Nederlandse dialecten, en door iedereen die op school bijvoorbeeld Engels, Frans of Duits heeft geleerd. Ook kinderen met een internationale achtergrond hebben hun eigen taalachtergrond: één of meerdere thuistalen, misschien kennis van het Engels. En hun Nederlands is nog in ontwikkeling.

Hoe ondersteun je de taalvaardigheid van alle kinderen in je klas? Bij het verwerven én aanbieden van de moedertaal, de schooltaal en vreemde talen zoals Engels, spelen vaak dezelfde mechanismen een rol. Door ruimte te geven aan meertaligheid kun je het taalbewustzijn en de taalontwikkeling van meertalige én eentalige kinderen stimuleren.

Programma

Na dit webinar weet je:

  • wat de belangrijkste redenen zijn om meertaligheid in te zetten in de klas;
  • hoe je meertalige kinderen in je klas kunt ondersteunen door gebruik te maken van de thuista(a)len;
  • op welke manieren meertaligheid een extra dimensie toevoegt aan de lesstof, voor zowel één- als meertalige leerlingen.

Schrijf je in