Vroeg Engels leren gaat niet ten koste van Nederlands

Basisschoolleerlingen ondervinden geen hinder van het leren van Engels vanaf groep 1 in vergelijking met leerlingen die later met Engels starten.

Dat blijkt uit onderzoek van KBA Nijmegen en Expertisecentrum Nederlands naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto).

Sinds 1 januari 2016 mogen basisscholen maximaal 15% van de onderwijstijd in het Engels, Frans of Duits geven. Dat komt neer op 3,5 uur per week. Naar schatting bieden1400 basisscholen kinderen vanaf groep 1 een deel van het onderwijs in een andere taal dan Nederlands aan.10 jaar geleden waren dat er nog geen 200.

Van deze scholen kiest 90% voor Engels, de overige 10% biedt (ook) Duits of Frans aan. De meeste scholen doen dat als apart vak. Maar de vreemde taal wordt ook gebruikt in dagelijkse activiteiten of in vakken zoals muziek, gym, aardrijkskunde en geschiedenis.

Taalbeheersing en toegankelijkheid

Rondom de invoer van de wet was er enige bezorgdheid over mogelijk negatieve gevolgen van vvto voor leerlingen. Dit was aanleiding voor het ministerie van OCW om onderzoek te laten doen naar het verband tussen vroeg vreemdetalenonderwijs, meertalig onderwijs en de Nederlandse taalbeheersing van leerlingen. Ook het effect op de toegankelijkheid van het onderwijs werd onderzocht.

Het onderzoek ‘Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs’ van KBA Nijmegen en Expertisecentrum Nederlands laat nu zien dat er van een negatief verband tussen vvto en deze 2 aspecten geen sprake is.

“Uit eerdere onderzoeken wisten we al dat goed taalonderwijs een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van taalvaardigheid en het internationale bewustzijn van leerlingen”, zegt Myrna Feuerstake, teamleider primair onderwijs bij Nuffic. “Maar het is ontzettend belangrijk dat dit onderzoek aantoont dat het niet ten koste gaat van de andere vaardigheden die leerlingen moeten leren en dat elke leerling ervan kan profiteren”.

Hogere scores op taaltoetsen

Uit de analyse van de onderzoekers blijkt dat de beheersing van het Nederlands niet lijdt onder het krijgen van les in een vreemde taal. De onderzoekers vergeleken daarvoor de resultaten van leerlingen uit groep 5, waarvan de ene groep wel en de andere geen vreemde taal kreeg aangeboden.

Leerlingen op vvto-scholen behalen zelfs significant hogere scores op 4 van de 5 verplichte Nederlandse taaltoetsen dan de landelijke norm, nadat gecorrigeerd is voor verschillen in leerlingenpopulaties.

Taalvaardigheid en nascholing docenten

Aandacht voor de didactische vaardigheden en taalvaardigheid van leerkrachten blijft wel noodzakelijk. De vvto-standaard beveelt het niveau B2 van het Europees Referentiekader aan. Het onderzoek laat zien dat veel scholen niet goed kunnen aangeven welk niveau de leerkrachten hebben, en dat slechts van 1 op de 5 groepsleerkrachten bekend is dat ze tenminste aan niveau B2 voldoen.

Ruim 60% van de vvto-scholen geeft echter aan dat de groepsleerkrachten wel specifieke scholing hebben gevolgd, bijvoorbeeld met Classroom English. Dit kan erop wijzen dat het mogelijk beter is gesteld met de taalvaardigheid van de docenten dan de resultaten op het eerste gezicht doen vermoeden.

Gelijke kansen

Elke leerling zou internationale ervaring moeten kunnen opdoen. Daarom is ook de toegankelijkheid van vvto-onderwijs onderzocht. Hiervoor is onder andere gekeken naar de ouderbijdrage die scholen vragen. Op vvto-scholen is de ouderbijdrage gemiddeld 6 euro hoger dan op andere basisscholen, een vrij beperkt verschil. Bovendien zijn er regelingen voor ouders die de bijdrage niet kunnen betalen.

Reactie minister

Minister Slob heeft in een brief de Tweede Kamer laten weten dat er een goed beeld verkregen is van hoe vvto zich sinds de wetswijziging heeft ontwikkeld. “Het stemt mij positief dat er zoveel scholen zijn die kinderen al op jonge leeftijd kennis willen laten maken met een tweede of derde taal, om zo hun wereld te vergroten. Hierbij is het goed om te zien dat er geen aanwijzingen zijn dat de toegankelijkheid, noch de beheersing van het Nederlands hiermee inboeten”, aldus de minister.

Nuffic en vvto

Nuffic helpt scholen bij de invoering van vroeg vreemdetalenonderwijs. Bijvoorbeeld hoe je vvto invoert, welke materialen je kunt aanschaffen, hoe je een beleidsplan internationaliseren maakt, aan welke nascholing je kunt denken en informatie over welke subsidies er beschikbaar zijn.

Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs

Standaard vroeg vreemdetalenonderwijs Engels‌ (156.1 kB)

Als eentaligheid tot het verleden behoort

30 januari 2020
Wat er misgaat als je meertaligheid benadert vanuit het oogpunt van de ‘eentaligen’ en hoe je het in de klas juist positief inzet.

Internationalisering op de basisschool? Wat komt er bij kijken

9 december 2019
Van wereldburgerschap tot op jonge leeftijd meerdere talen leren. Praktisch aan de slag met gelijkgestemden.

Conferentie: 'Taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!'

11 september 2020 09:00 - 16:30
De ReeHorst, Ede
Wil je beginnen met wereldburgerschap, vvto of uitwisselen? Of ben je toe aan de volgende stap? Kom dan naar dé conferentie over internationalisering in het primair onderwijs.