Reactie Nuffic op het interdepartementaal beleidsonderzoek internationalisering

Nuffic is blij met de bevestiging van de grote waarde die het kabinet aan internationalisering toekent voor het onderwijs, wetenschap, samenleving, economie en arbeidsmarkt.

Het kabinet stelt in reactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Internationalisering maatregelen voor die ervoor zorgen dat de toegevoegde waarde van internationalisering behouden blijft, maar de negatieve neveneffecten worden beperkt.

Nuffic ziet een groot belang voor een brede consensus tussen overheid, kennissector en maatschappelijke partijen over een nieuwe vorm van internationalisering die ruimte voor maatwerk biedt. Een nieuw concept dat de focus legt op uitgaande mobiliteit en tegelijkertijd internationaal talent voor de arbeidsmarkt en wetenschap aantrekt en behoudt. Nuffic kan met kennis, expertise en netwerken bijdragen aan de realisatie hiervan.

Het kabinet zet in op maatregelen op het gebied van het aanbieden van niet-Nederlandstalig onderwijs, een verhoging van het minimale instellingscollegegeld voor niet-EER studenten en de mogelijkheid voor een numerus fixus voor anderstalige trajecten van opleidingen. Ook vindt er een herprioritering plaats van subsidies gericht op inkomende mobiliteit.

Nuffic betreurt de afbouw van het Neso-netwerk. In opdracht van de overheid hebben deze kantoren succesvol het hoger onderwijs en het MBO in het buitenland gepositioneerd. De afgelopen jaren is de rol van Neso’s sterk verbreed: ze vervullen een belangrijke rol in de internationale samenwerking in onderwijs en onderzoek en maken daarmee deel uit van de sterke Nederlandse kennisinfrastructuur. De kantoren werken bijvoorbeeld ook samen met lokale onderwijspartners, overheden en bedrijfsleven aan studie, uitwisselings- en stagemogelijkheden voor Nederlandse studenten die een internationale ervaring willen opdoen. Ook voeren ze de nationale alumnistrategie uit die gericht is op het interesseren en binden van internationaal talent voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

In het IBO en ook het CPB-rapport over de economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs en mbo staan belangrijke argumenten om de Nederlandse ‘talentstrategie’ te versterken: meer specifieke werving van internationale studenten met oog op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Het plan om tot een onderzoeksagenda te komen om de kennis over internationalisering te vergroten juicht Nuffic toe. Als kenniscentrum van internationalisering kan Nuffic daar een bijdrage aan leveren.

Statement van Nuffic over coronavirus

13 maart 2020
Bericht van directeur Freddy Weima over het coronavirus.

Heimwee is eigenlijk superleerzaam

13 januari 2020
Veel studenten die in het buitenland studeren, kampen met heimwee. Het doet veel met ze en juist daarom is het leereffect groot. Hoe gaan jouw studenten om met heimwee en hoe kan je ze daarbij helpen?