Ouderbijdrage in tweetalig onderwijs: reactie Nuffic

meer over:
Een verplichte ouderbijdrage mag niet leiden tot uitsluiting bij internationaliseringsactiviteiten. Daarom is meer bekendheid nodig voor financiële regelingen die scholen kunnen treffen.

Nuffic wil dat elke leerling of student een internationale ervaring kan opdoen. Daarom streven we ook naar de toegankelijkheid van internationaliseringsactiviteiten zoals tto voor alle leerlingen in vmbo, havo en vwo en in het mbo. Dat leerlingen worden uitgesloten vanwege de ouderbijdrage is dan ook onwenselijk.

Wanneer de ouderbijdrage volledig vrijwillig wordt, ontstaat er volgens de VO-raad een reëel risico dat scholen om financiële redenen geen tto of andere internationaliseringsactiviteiten meer kunnen aanbieden. Dat zou een verschraling van het onderwijsaanbod betekenen en ertoe leiden dat leerlingen minder mogelijkheden hebben om de internationale ervaring op te doen, terwijl zij die in hun verdere leven zo hard nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen aan de steeds internationaler wordende maatschappij en arbeidsmarkt. Daarom ondersteunt Nuffic de oproep van de VO-raad aan scholen om de bijdrage zo laag mogelijk te houden en is er van overtuigd dat scholen ook alles doen om geen leerlingen uit te sluiten.

We zien als coördinator van het landelijk netwerk Tweetalig Onderwijs ook dat veel scholen een regeling treffen voor leerlingen waarvan de ouders/verzorgers de ouderbijdrage niet kunnen betalen. Echter, de communicatie erover kan beter. Het verontrust ons dat met name ouders die de bijdrage als een grote belemmering zien, aangeven dat er geen regeling is. De informatievoorziening op dit punt moet beter; wij zullen hier bij de scholen op aandringen.

Het verzorgen van tto onderwijs (en andere internationaliseringsactiviteiten) brengt voor scholen kosten met zich mee voor extra activiteiten, die geen onderdeel zijn van de reguliere bekostiging. Onder de huidige regelgeving mogen scholen deze bijdrage voor een aanvulling op het reguliere aanbod verplicht stellen, zolang er voor leerlingen een alternatief is. Dit is in alle scholen het geval in de vorm van het reguliere programma.

Het SEO/Oberon onderzoek naar de ouderbijdrage voor tto laat zien dat de ouderbijdrage bij een derde van de ouders wel een rol speelt in de keuze, maar dat er in de praktijk nauwelijks kinderen van tto worden uitgesloten omdat de ouders de bijdrage niet betalen. Voor ouders die uiteindelijk niet voor tto kiezen blijken de kosten nauwelijks een rol te spelen in die beslissing.

We delen de conclusie van de minister dat verrijkende programma’s niet alleen beschikbaar mogen zijn voor kinderen van wie de ouders daar extra voor kunnen betalen. Echter, scholen hebben de bijdrage nodig om de activiteiten te kunnen organiseren. Daarom pleiten wij ervoor dat er op elke school een financiële regeling is en dat scholen daar proactief over communiceren.

Momenteel zit 77% van de ruim 37.000 tto leerlingen in het vwo. Naar ons idee is er wat betreft kansengelijkheid winst te behalen door het tto in het vmbo verder uit te bereiden. Daar zetten Nuffic en de scholen ook vol op in. De groei in leerlingen aantallen is in het vmbo ruim twee keer zo hoog als in het vwo.

Nuffic stelde deze reactie op naar aanleiding van de schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het vo.

Reactie Nuffic op het interdepartementaal beleidsonderzoek internationalisering

9 september 2019
Nuffic is blij met de bevestiging van de grote waarde die het kabinet aan internationalisering toekent voor het onderwijs, wetenschap, samenleving, economie en arbeidsmarkt.

Nederland gaat samenwerken met Irak op het gebied van onderwijs

8 juli 2019
Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt daarvoor extra middelen beschikbaar aan het Orange Knowledge Programma dat via onderwijs en training bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.

Netwerkdag tweetalig vmbo en mbo

3 oktober 2019 09:30 - 15:30
Het Schoter, Haarlem
Kom naar de netwerkdag voor tweetalig vmbo en mbo.

Conferentie Taal en wereldburgerschap in het vo: the next level

15 november 2019 09:30 - 17:00
ReeHorst, Ede
In onze internationaler wordende samenleving spelen taal- en (wereld)burgerschapsonderwijs een hoofdrol. Kom naar de conferentie waar deze belangrijke onderwerpen centraal staan.