Kanttekeningen bij wetsvoorstel taal en toegankelijkheid

meer over:
Net als de minister stelt Nuffic kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs voorop bij internationalisering, en dus ook in onze reactie op het wetsvoorstel voor ho en mbo.

Aandacht voor taalvaardigheid van zowel docenten als studenten in het Engels en het Nederlands vinden we een wezenlijke voorwaarde voor onderwijskwaliteit, zo schrijven we in onze reactie op de internetconsultatie. Daarnaast moet er oog zijn voor de taalbeheersing van medewerkers die internationale studenten begeleiden. Het is ook belangrijk dat internationale studenten, en zo mogelijk alumni, cursussen Nederlands volgen die hun instelling aanbiedt.

Mbo in andere taal

Het wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid vergroot de mogelijkheden om tweetalig onderwijs aan te bieden in het mbo. Maar in de tekst staat expliciet dat het onmogelijk is een opleiding volledig in een andere taal aan te bieden. Dit staak haaks op de behoefte daaraan bij kinderen van expats en op de groeiende tekorten aan mbo-personeel in verschillende sectoren.

Positief is de toezegging dat er in dit wetsvoorstel een voetnoot komt over de omkeerregeling. Daarbij hoeven anderstalige studenten het Nederlands minder goed te beheersen, als zij dat kunnen compenseren met Engels of Duits op een hoger niveau. Dit maakt het mbo aantrekkelijker voor internationale studenten.

Selectie en toelating

Om de toegankelijkheid van het onderwijs te waarborgen, wordt het mogelijk alleen een numerus fixus in te stellen op Engelstalige tracks van opleidingen. Nuffic adviseert nader onderzoek te doen naar de neveneffecten van deze maatregel. Een numerus fixus sluit namelijk vooral eerste generatiestudenten en studenten met een functiebeperking of migratieachtergrond uit. Die zouden daardoor minder kunnen profiteren van de meerwaarde van een Engelstalige track.

Ook plaatsen we kanttekeningen bij de effectiviteit van hoger instellingscollegegeld om de instroom van internationale studenten te reguleren. Dit zou hooguit invloed kunnen hebben op een kwart van deze groep, namelijk de studenten van buiten Europa, die nu vaak al een kostendekkend tarief betaalt. Andere landen met een vergelijkbaar beleid blijken bovendien nog steeds in trek te zijn bij internationale studenten.

Aanmelding

Nuffic raadt OCW aan te onderzoeken hoe instellingen meer vorm kunnen geven aan het selectie- en toelatingsbeleid van internationale studenten. Het vervroegen van de landelijke aanmelddeadline naar 1 mei zou daarbij kunnen helpen, ook omdat er zo voldoende tijd overblijft voor het regelen van andere belangrijke zaken als huisvesting en een verblijfsvergunning voor niet-Europese studenten.

Meer duidelijkheid over het instellen van handling fees vinden we wenselijk, net als een centraal aanmeldloket voor internationale studenten. Op initiatief van de VVD wordt momenteel bekeken of dat er kan komen. Dat onderwijsinstellingen de noodzaak van diplomawaardering moeten aantonen om daar een eigen bijdrage voor te mogen vragen, kan in de praktijk lastig zijn.

Harmonisatie wet- en regelgeving

Nuffic vraagt meteen aandacht voor tegenstrijdigheden in gerelateerde wet- en regelgeving voor internationale studenten. Nu hebben niet-Europese studenten bijvoorbeeld een tewerkstellingsvergunning nodig als zij actief willen zijn in medezeggenschap. Een aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen zou daar verandering in kunnen brengen. En de regelgeving rondom zorgverzekeringen is onduidelijk, waardoor sommige internationale studenten ten onrechte een basisverzekering hebben - of juist geen.

'Ik zie een beweging richting nationalisme'

2 oktober 2019
Dubbelinterview met nieuwe en scheidend voorzitter van Raad van Toezicht Nuffic.

Voorgenomen besluit OCW over takenpakket Nuffic

17 juli 2019
Recent heeft het ministerie van OCW het voorgenomen besluit kenbaar gemaakt om de subsidie voor Nuffic met ingang van 2021 te verlagen.