Internationalisering in alle sectoren, maar is er wel samenhang?

meer over:
Op het Nuffic Jaarcongres van 2017 presenteerden we een voorzet voor een onderwijsbrede agenda voor internationalisering: Internationalisation for all. Hoe staat het daar nu mee?

Susanne Feiertag van Nuffic trok de afgelopen maanden het land in en sprak met verschillende partijen in het veld. Inmiddels wordt in alle onderwijssectoren op allerlei manieren aandacht besteed aan internationalisering. Maar er is geen sprake van structurele samenhang, zo beschrijft Feiertag in haar rapportage Internationalisation for All - agenda voor onderwijsbrede internationalisering. “Er is over het algemeen weinig uitwisseling tussen de sectoren. De gedachte die wij vanuit onze agenda willen meegeven is: kijk eens om je heen, in je eigen stad of regio wat er in het onderwijsveld allemaal gebeurt. Waar komen je leerlingen vandaan. Wat hebben ze al meegekregen aan Engels, Duits of Frans, andere talen en interculturele vaardigheden?”

Bloeiende kenniseconomie

Dat internationalisering van belang is in alle sectoren, staat buiten kijf, stelt Feiertag. “Nederland is bij uitstek een voorbeeld van een multiculturele samenleving. We hebben te maken met tweetaligheid, meertaligheid en met verschillende culturele en sociale achtergronden. Door onze bloeiende kenniseconomie krijgen we te maken met internationale kenniswerkers. Expats die voor een langere tijd in Nederland werken en wonen, en die hun kinderen bewust in de Nederlandse samenleving willen laten opgroeien en naar een Nederlandse school willen sturen. Maar ook kinderen van vluchtelingen hebben passend onderwijs nodig. Tijdens het opstellen van de onderwijsbrede internationaliseringsagenda hebben we geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met deze ontwikkelingen.”

Voorbereiding van kinderen

Ook uit onze publicatie ‘Internationalisering in Beeld’, blijkt dat internationalisering in alle sectoren is geworteld. “Nuffic vindt het belangrijk alle sectoren goed te kunnen bedienen met internationalisering”, aldus Feiertag. “Maar we willen ze ook ondersteunen bij de aansluiting op de terreinen van taal en van internationale, interculturele en beroepsgerichte competenties. Die zijn nodig voor het aanpakken van grote wereldproblemen die internationale samenwerking vergen, zoals klimaatverandering, armoede en migratie. Door kinderen vroeg met internationalisering kennis te laten maken kunnen we ze daar goed op voorbereiden. Het van jongs af aan leren van vreemde talen, en in elk geval van het Engels, is daarvoor een must. Taal leidt tot verbinding met anderen, tot meer kennis en inzichten.”

Good practices

Is er dan nog helemaal geen samenhang tussen de verschillende sectoren? Feiertags verkenning laat een aantal good practices zien, waar al samenwerking bestaat op het gebied van internationalisering. Ook met gemeenten.

Zoals het project Edina. “Dit gaat over onderwijs aan kinderen van vluchtelingen. Leerkrachten, scholen en gemeenten bekijken samen hoe de aanpak daarvan verbeterd kan worden”, vertelt Feiertag. Door de in Edina ontwikkelde methode krijgen de kinderen meer zelfvertrouwen, bereiken ze hun werkelijke cognitieve niveau en kunnen ze vervolgens op dat niveau in stromen. Het project biedt handvatten voor andere scholen en gemeenten. ”

Kennismaking sectoren

Zulke voorbeelden laten zien dat onderwijsbrede internationalisering wel degelijk mogelijk is. “De sectoren kunnen nog wel een handje hulp gebruiken”, denkt Feiertag. “Nuffic kan ook behulpzaam zijn bij de verdere kennismaking tussen sectoren. Wat speelt er in het po, vo en mbo qua internationalisering en hoe kan een andere sector daar de vruchten van plukken? Je hoort gelukkig steeds meer over doorlopende leerlijnen door het hele onderwijs heen. We zijn ook heel benieuwd naar de adviezen van Curriculum.nu in dat verband.”

Feiertag en collega’s bevelen onder andere aan om de komende jaren structureel gegevens te verzamelen en te analyseren, om meer inzicht te krijgen in hoe onderwijsbrede internationalisering zich verder ontwikkelt. “Daarin kun je op een gegeven moment wellicht een lijn ontdekken en kijken of er een balans ontstaat tussen de sectoren”, legt Feiertag uit. “In welke mate besteden ze aandacht aan internationalisering en welke accenten worden gelegd?”

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.

'Ik zie een beweging richting nationalisme'

2 oktober 2019
Dubbelinterview met nieuwe en scheidend voorzitter van Raad van Toezicht Nuffic.

Voorgenomen besluit OCW over takenpakket Nuffic

17 juli 2019
Recent heeft het ministerie van OCW het voorgenomen besluit kenbaar gemaakt om de subsidie voor Nuffic met ingang van 2021 te verlagen.