Internationale student mag meer uren werken

meer over:
Internationale studenten van buiten Europa mogen voortaan naast hun studie 16 uur per week werken. De norm was 10 uur per week.

Ook de mogelijkheden om na de studie een stage te lopen, zijn verruimd. De wijzigingen zijn een gevolg van de nieuwe EU-richtlijn 2016/801 die intra-EU mobiliteit van internationale studenten en onderzoekers stimuleert. Deze EU-Richtlijn is per 23 mei 2018 geïmplementeerd in de nieuwe Nederlandse wetgeving.

TWV nog steeds nodig

Een internationale student met een non-EU nationaliteit mag onder bepaalde voorwaarden werken tijdens de studie. Anders dan studenten uit de EU hebben zij hiervoor een werkvergunning (TWV) nodig, want er geldt geen vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt.

Deze regels zijn vastgelegd in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Niet EU-studenten mogen voortaan gedurende het studiejaar 16 uur per week werken. De andere optie om tijdens de maanden juni, juli en augustus fulltime te werken, is ongewijzigd gebleven. Compensatie van uren is nog steeds niet toegestaan. Ook is nog steeds een TWV nodig die een werkgever bij UWV aanvraagt.

Overgangsregeling

Er geldt een overgangsregeling voor studenten die voor 23 mei een TWV hebben aangevraagd. Als de tewerkstellingsvergunning nog geldt op het moment dat de wetswijziging in werking treedt, hebben deze studenten het recht om 16 uur per week te werken. Werkgevers worden door UWV geïnformeerd over de wijzigingen.

Meer mogelijkheden voor stages

Voor non-EU studenten die studeren in het buitenland en in Nederland stage willen komen lopen kan nu al een TWV of GVVA (gecombineerde vergunning) worden aangevraagd. Per 23 mei is deze regeling uitgebreid. Dat houdt in dat niet EU-studenten met een hbo- of wo-diploma maximaal één jaar stage kunnen lopen bij een Nederlandse werkgever om werkervaring op te doen.

Voorwaarde is dat zij ten hoogste 2 jaar voor de datum van de aanvraag van de vergunning, een opleiding aan een instelling voor hoger onderwijs hebben afgerond. Er moet een stageovereenkomst worden overgelegd met een beschrijving van het stageprogramma waarin de leercomponenten van de stage zijn vastgelegd. De stage dient aan te sluiten bij de (afgeronde) opleiding.

Meer informatie vind je in de Staatscourant.

Wim Deetman over 10 jaar Wim Deetman Studiefonds

18 juni 2019
Met een feestelijke bijeenkomst in Nieuwspoort kwam op 14 juni na tien jaar een einde aan het Wim Deetman Studiefonds. Destijds mochten 49 internationale studenten met een beurs studeren in Den Haag. Oud-burgemeester, ex-minister van OCW en oud-voorzitter van Nuffic, Wim Deetman over ‘zijn’ fonds.

10 jaar Wim Deetman Studiefonds

14 juni 2019
Den Haag zendt 49 jonge ambassadeurs voor vrede, recht en veiligheid uit in de wereld. Zij ontvingen in de afgelopen tien jaar een beurs van het Wim Deetman Studiefonds (WDS).