‘Een slimme overheid investeert in nieuwkomers’

meer over:
Veel vluchtelingen die in Nederland zijn missen een diploma waarmee ze de arbeidsmarkt op kunnen en krijgen moeilijk toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

De inburgering beperkt zich tot ‘basale’ taallessen en oriëntatie op de arbeidsmarkt en sluit niet aan bij opleidingstrajecten, met als gevolg dat studenten niet verder kunnen. Daarom moet de overheid dringend maatregelen nemen om dit knelpunt op te lossen en dit kan niet wachten totdat de nieuwe inburgeringswet is goedgekeurd. Dit hebben zes (koepel-) organisaties in het onderwijsveld, waaronder Nuffic, in een brief aan minister Van Engelshoven van OCW en minister Koolmees van SZW geschreven.

De brief is ondertekend door de Vereniging Hogescholen, de VSNU (Vereniging van Universiteiten), de MBO Raad, Nuffic, de Landelijke Studentenvakbond en het UAF.

Diploma's

Veel vluchtelingen die in Nederland zijn hebben hun middelbare schoolopleiding niet kunnen afronden in het land van herkomst. Ook is er een grote groep met een diploma dat hier van beperkte waarde is op de arbeidsmarkt. De organisaties willen voorkomen dat deze studenten niet verder kunnen en pleiten daarom onder meer voor deze maatregelen:

1) Zorg dat nieuwkomers zich goed kunnen voorbereiden op een opleidingstraject door middel van voorbereidend taal- en schakelonderwijs. Maak deze onderdeel van het reguliere onderwijsaanbod, zodat de aansluiting met vervolgonderwijs is gewaarborgd.

2) Investeer in gerichte begeleiding van nieuwkomers tijdens opleidingstrajecten, zodat zij hun taal- en studievaardigheden kunnen blijven verbeteren.

3) Maak het centrale examen Nederlands beter toegankelijk voor nieuwkomers die naar het mbo willen, zodat zij aan deze ingangseis kunnen voldoen.

Verbetering inburgeringsonderwijs

Nu worden voorbereidende trajecten voor nieuwkomers beschouwd als privéonderwijs, waardoor de financiering en de continuïteit ervan onzeker zijn. De voorgestelde maatregelen nemen die onzekerheid weg en komen niet ten laste van het bestaande onderwijsbudget. Verder vormen de maatregelen een kans om de kwaliteit van het inburgeringonderwijs en het toezicht daarop te verbeteren.

De organisaties onderstrepen dat slim investeren in mensen, kennis en talent meer geschoolde burgers oplevert, waar de samenleving nu en in de toekomst baat bij heeft. De investeringskosten betalen zich bovendien ruimschoots terug wanneer nieuwkomers onderdeel van de samenleving worden, economisch zelfredzaam zijn en belasting betalen.

Wat doet Nuffic?

Goed onderwijs is cruciaal voor de integratie van nieuwkomers en vluchtelingen. Kinderen en jongeren moeten snel aansluiting kunnen vinden bij het Nederlandse onderwijs. Voor volwassenen is het belangrijk dat hun buitenlandse diploma’s erkend worden zodat ze in kunnen stromen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Natuurlijk draagt Nuffic hieraan bij. Met onze kennis van internationaliseringsvraagstukken helpen we Nederlandse scholen (po/vo/mbo) en hoger onderwijsinstellingen om zich voor te bereiden op de komst van nieuwkomers en vluchtelingen, zodat er geen talent verloren gaat.

Ga voor meer informatie naar www.nuffic.nl/vluchtelingen

OV-chipkaart voor internationale student succesvol

11 maart 2019
Na een proef met 3000 OV-chipkaarten voor internationale studenten komt er volgend studiejaar een landelijk vervolg. Nuffic en ISIC zien ook voordelen voor integratie en huisvesting.

Internationale student mag meer uren werken

29 mei 2018
Internationale studenten van buiten Europa mogen voortaan naast hun studie 16 uur per week werken. De norm was 10 uur per week.