Bijrol voor internationalisering in begrotingsdebat

Voor zover internationalisering aan de orde kwam tijdens het debat over de onderwijsbegroting vorige week, ging het vooral om het aantal internationale studenten en de gevolgen daarvan.

Internationale studenten

De VVD sprak de wens uit om het aantal internationale studenten afzonderlijk te ramen, vooral met het oog op de beschikbare financiën. Minister Van Engelshoven zegde toe te bekijken of er een betere manier is om vooraf een schatting te maken.

De PVV diende tevergeefs een motie in om alle opleidingen Nederlandstalig te maken, tenzij bewezen is dat het Engels een toegevoegde waarde heeft. Het CDA vestigt zijn hoop op een snelle numerus fixus op Engelstalige tracks van opleidingen, en op een hoger collegegeld voor buitenlandse studenten.

Huisvesting

De SP ziet een nieuw bekostigingsstelsel, waar de commissie Van Rijn naar gaat kijken, als oplossing voor de problemen rond studentenhuisvesting. Omdat dit nog even op zich laat wachten, zou de minister universiteiten en hogescholen alvast kunnen verplichten huisvesting voor hun internationale studenten te garanderen. Een motie met die strekking kreeg echter geen meerderheid.

Van Engelshoven zei meer heil te verwachten van het nieuwe Actieplan Studentenhuisvesting, waarin betrokkenen afspraken maken over het creëren van meer woonruimte.

Studie in buitenland

Uitgaande mobiliteit kwam in dit debat niet aan de orde. Dat was voor de zomer wel het geval, toen de Kamer met de minister sprak over haar visie op internationalisering. Van Engelshoven kreeg destijds het verzoek beter uit te leggen waarom zij flexibilisering van het collegegeldkrediet niet mogelijk maakt. Flexibilisering zou voor studenten die in het buitenland willen studeren een flinke steun in de rug zijn. Zij moeten aan het begin van het studiejaar namelijk vaak een fors bedrag betalen.

De minister lichtte het besluit onlangs toe in haar Kamerbrief over flexibilisering van het collegegeldkrediet. Zij acht de kosten en de risico's te hoog. GroenLinks stelde daar nog schriftelijk vragen over, maar kwam in het debat niet meer terug op de antwoorden van de minister.

Mbo-titulatuur

Na een eerdere positieve reactie op het plan van GroenLinks om afstudeertitels in te voeren voor het mbo, krabbelde de minister tijdens het begrotingsdebat terug. ‘Sympathiek, maar een tikkeltje overbodig’ noemde zij het voorstel. Voor de internationale erkenning van mbo-diploma’s is titulatuur niet nodig, zo maakte Van Engelshoven op uit gesprekken met collega’s in de Benelux en Duitsland. De Jongerenorganisatie Beroeps Onderwijs (JOB) vertelde haar bovendien dat er geen behoefte is aan titels.

GroenLinks-Kamerlid Özdil wees op peilingen met andere uitkomsten. Hij verzocht Van Engelshoven, ook via een motie, het draagvlak te onderzoeken. De motie werd niet aangenomen.

Curriculum.nu

Voor de curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs, waarbij onder meer naar burgerschap en moderne vreemde talen wordt gekeken, is draagvlak eveneens van belang. Daarover waren de SP en minister Slob het eens. Anders dan de SP wil Slob echter geen specifiek draagvlakonderzoek onder leraren laten doen naar de uitkomsten van Curriculum.nu. “Maar we gaan wel met het draagvlak aan de slag”, benadrukte de minister. “Sterker nog, dat gebeurt ook op dit moment.”

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.